Friskolornas riksförbunds yttrande över delbetänkandet Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:12)

01 mars 2016

Friskolornas riksförbund ställer sig bakom utredningsförslagen att kommuner och enskilda ska få beställa och utföra modersmålsundervisning på entreprenad och att

Växjö Fria startar språkintroduktion för nyanlända

23 februari 2016

Nu startar Växjö Fria Gymnasium språkintroduktion för nyanlända elever. Genom skolans goda kontakter med idrottsföreningarna ska eleverna förutom språket få

Enklare få ersättning för elever i behov av omfattande stöd

26 januari 2016

Regeringen vill ändra reglerna för ersättning för särskilt stöd till barn och elever. Syftet med regeländringarna är att säkerställa att

Plötsligt minskade intäkterna med 1,8 miljoner för friskolan

27 mars 2015

Bollnäs kommun ändrade modell för beräkning av skolpeng, då förlorade Friskolan Lust & Lära 1,8 miljoner. Ändringen började gälla vid

Karolinaskolan – en skola för social utveckling

16 januari 2015

Karolinaskolan i Höör vänder sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Genom boende på internat och att arbeta lösningsfokuserat utvecklas elevernas

Specialpedagogiska Skolmyndigheten vill att friskolorna hör av sig

15 januari 2015 Greger Bååth är generaldirektör för Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM). Han vill att landets friskolor hör av sig till myndigheten om man behöver specialpedagogiskt stöd. SPSM kan ge skolor kostnadsfritt stöd genom

Statliga bidrag går inte till skolor med störst behov

15 december 2014 Statens riktade bidrag för ökad kvalitet går inte till de skolor som behöver dem mest. Det visar en granskning av Riksrevisionen.

Domstolen ger friskola högre tilläggsbelopp

30 september 2014 Kammarrätten i Stockholm vill ge Al-Azharskolan rätt till ett högre tilläggsbelopp än vad kommunen beslutat. Domstolen menar att kommunen inte gjort en individuell bedömning av en elevs behov.

Tilläggsbelopp och särskilt stöd till elever i fristående skolor

10 juni 2014 Friskolornas riksförbund har undersökt samtliga domar om tilläggsbelopp från 1 januari 2010 fram till och med mars 2014. Både kommunerna och förvaltningsdomstolarna har med hänvisning till en dom i Högsta

Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Distansundervisning för elever bosatta i Sverige (U2010/5616/G)

05 januari 2011 Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade promemoria och vill anföra följande.