Etiska riktlinjer för Friskolornas riks­förbund fastställdes av Friskolornas riks­förbunds styrelse den 20 oktober 2015.
Fastställt av Friskolornas riks­förbunds styrelse 20 oktober 2015.

Inledning

Friskolornas riks­förbund är en modern bransch­organisation för utbildning och barnomsorg i enskild regi. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Friskolornas riks­förbund är en från partipolitik och religion fristående intresse­organisation som ska verka för att enskilt driven utbildning för barn och unga, utvecklas och möts med respekt och välvilja i hela samhället. Friskolornas riks­förbund ska ta tillvara och främja medlems­företagens gemensamma intressen och deras rätt att verka på lika villkor som motsvarande statliga och kommunala verksamheter. Förbundets viktigaste uppgift är att arbeta för barns, elevers och föräldrars rätt att välja den förskola och skola som passar dem bäst, att friskole­branschen utgörs av seriösa aktörer med ambitionen att bedriva verksamheter med god kvalitet, samt rätten att starta och driva förskola och skola. Detta sammantaget ska leda till att fristående förskolor och skolor samt Friskolornas riks­förbund möts med respekt och får en naturlig stark röst i diskussionen om svensk skola.

Medlemskap

Medlemskap i Friskolornas riks­förbund beviljas för enskild eller juridisk person vars verksamhet är godkänd av Skolinspektionen eller för barnomsorg annan behörig instans och ansluter sig till förbundets etiska förhållningssätt för friskolor. Enskild huvudman med verksamhet som inte är godkänd av Skolinspektionen eller annan behörig instans kan efter särskild prövning av styrelsen beviljas medlemskap.

Medlem i förbundet är skyldig att följa förbundets stadgar och de särskilda avtal som träffas mellan förbundet och närstående organisationer. Medlem är skyldig att följa svensk lagstiftning, samt att vid varje tid efterleva de regler och anvisningar som utfärdas av Skolinspektionen och andra myndigheter.

Medlem är skyldig, att i enlighet med dessa stadgar och med stöd av dessa av förbundet utfärdade regler såsom Etiska regler för branschen, i sin verksamhet genom sund affärsmoral respektera förbundets strävanden och därmed medverka i att hålla förbundets och branschens anseende högt.

Medlem som inte längre uppfyller kraven för medlemskap, inte följer eller uppfyller Friskolornas riks­förbunds stadgar eller på annat sätt skadar förbundets syften kan, sedan vederbörande beretts tillfälle att skriftligen yttra sig, uteslutas av styrelsen. För uteslutning krävs minst två tredjedelar av styrelsens samtliga röster.

Eleven i centrum

Det centrala i varje skolas verksamhet måste vara att ge eleverna en god utbildning. Varje elev som väljer en fristående förskola eller skola ska kunna vara säker på att få goda kunskaper, men också att få känna sig trygg och få förutsättningar att utvecklas som individ. Därför ska alla medlemmars verksamhet ytterst syfta till målet att främja elevens rätt till kunskaper, trygghet och personlig utveckling.

Huvudmannen för en skola ska ta fullt ansvar för verksamheten

Huvudmannen för en fristående förskola eller skola ska organisera sin verksamhet så att ledningen har struktur och kompetens att fullgöra uppdraget med hög kvalitet och rättssäkerhet för barn och elever. Verksamheten ska ha fullgod kvalitet direkt från start.

Om en skola behöver avvecklas, ska huvudmannen agera så att barn, elever och föräldrar får bästa möjliga information och stöd i tid för att övergå till annan skola. Huvudmannen ska ge tidig och klar information till myndigheter och medier. Samverkan ska tidigt ske med kommuner och andra fristående aktörer med målet att elever ska kunna fullgöra sin utbildning med god kvalitet.

Öppenhet och likabehandling

En fristående skola ska vara öppen för alla. Gällande lagstiftning och dess intentioner ska följas i alla lägen. Information och bemötande ska ske på ett sådant sätt att det inte kan uppfattas som ett avrådande eller försvårande att söka en plats vid en viss förskola eller skola.

Alla som vill har således rätt att gå i en av Skolinspektionen godkänd friskola, oavsett om skolan ligger i den kommun där man är bosatt eller i en annan kommun. Har Skolinspektionen också förklarat friskolan berättigad till kommunala bidrag är hemkommunen alltid skyldig att betala bidrag till skolan för varje elev som går där. Bidraget baseras på kommunens egen skolpeng.

Bidragsberättigade grundskolor och gymnasieskolor får inte ta ut avgifter för undervisningen. De får inte heller ta ut ansöknings- eller anmälningsavgifter.

Antagningsprinciper

Om antalet sökande till en fristående förskola eller skola är fler än antalet platser ska de antagningsregler som vid varje tid har fastslagits av skolmyndigheterna alltid följas. Skolan ska vara tydlig med vilka antagningskriterier som används, och i vilken ordning de används. Inga dolda urvalsprinciper, som antagningsintervjuer eller tester, utöver vad som är tillämpbart när det gäller sökande till särskilda utbildningsinriktningar, där detta medges av skolmyndigheterna, får finnas. Alla sökande ska, oberoende av elevens bakgrund eller eventuella behov av stöd, välkomnas på samma villkor.

Systematiskt kvalitetsarbete och tydligt ledarskap

Det är i mötet med barnet eller eleven kvaliteten i verksamheten avgörs, vilket i sin tur innebär att engagerade och kompetenta medarbetare är avgörande för framgången.

Rätt kompetens handlar om konsten att rekrytera rätt, men även om intern och extern vidare­utbildning av chefer och medarbetare. Det handlar också om att skapa förutsättningar för alla medarbetare att skapa god kvalitet och att ha en beredskap för att åtgärda brister som kan uppstå. Framgångsrika förskolor och skolor har engagerade medarbetare, och varje enskild verksamhet behöver hitta sitt system för att skapa engagemang i arbetet.

I en förskola eller skola som levererar god kvalitet är kvalitets­utveckling en naturlig del av det dagliga arbetet, på alla nivåer i organisationen. Kvalitetsrelaterade frågor tas naturligt upp och hanteras som en del i den löpande verksamheten och finns ständigt på dagordningen hos alla medarbetare.

Transparens och öppenhet kring kvalitet och kvalitetsproblem är en framgångsfaktor. Intern eller extern granskning och tillsyn av den egna verksamheten bör välkomnas och ses som en möjlighet till vidare­utveckling.

Att ständigt sträva efter förbättringar och vidare­utveckling är en naturlig del av kvalitetsarbetet.

I en framgångsrik skola får alla medarbetare och chefer relevant, snabb och korrekt information om uppnådda resultat. Återkoppling av information och avstämning av förbättringsarbetet sker med behövlig frekvens – dag, vecka, månad, kvartal, undantagsvis år – för att åtgärders effekt skall kunna avläsas i verksamheten utan fördröjning. Med rätt internt stöd kan alla medarbetare bidra till att utveckla verksamheten och finna lösningar på identifierade problem.

Relevant marknadsföring

Information till föräldrar och elever är en självklar del av att göra det egna utbildningserbjudandet känt. Marknadsföringen ska handla om förskolan eller skolan och dess utbildning och det som direkt kan höra till detta. Samma regler ska gälla för kommunala skolor varför gemensamma riktlinjer för etisk marknadsföring av skolor har utarbetats av Friskolornas riks­förbund och SKL, Sveriges kommuner och landsting. Dessa riktlinjer ska följas av medlemmar i båda organisationerna för att stävja en osund kultur i marknadsföringen.

Öppenhet mot omvärlden och konstruktiv samarbetsvilja

Öppenhet och transparens ska känneteckna kontakten med myndigheter och omvärld och spegla verksamhetens mål och syfte att ge barn och elever den bästa utbildningen.

Friskolor bör visa positiv vilja att delta i samarbete med kommuner, universitet och det civila samhället, när initiativ från andra också är präglade av positiva avsikter, samt själva sträcka ut händer till samarbete för elevernas bästa. Friskolorna ska medverka till att Sverige utvecklar goda mätinstrument för skolors kunskapsresultat samt att parametrar och mått för att mäta kvalitet för svenska skolor redovisas i en form som är allmänt tillgänglig och lätt tolkningsbar.

Styrelsens roll i det etiska arbetet inom Friskolornas riks­förbund

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att hantera frågor som rör medlemmarnas agerande ur ett etiskt perspektiv. Genom att fastställa etiska riktlinjer som alla medlemmar ska följa i sin verksamhet visar styrelsen riktningen för branschen som helhet. Styrelsen ska också ta emot anmälningar om brott mot de etiska reglerna från elever, föräldrar, anställda hos medlemmar, förbundets kansli eller allmänheten.

Medlem som inte längre uppfyller kraven för medlemskap, vägrar att följa stadgarna eller de etiska riktlinjerna för Friskolornas riks­förbund eller på annat sätt skadar förbundets syften kan, sedan vederbörande beretts tillfälle att skriftligen yttra sig, uteslutas ur förbundet av styrelsen. För uteslutning krävs minst två tredjedelar av styrelsens samtliga röster.

Friskolornas riks­förbunds styrelse har det yttersta ansvaret för att verka för en hög etisk standard inom friskole­branschen. Styrelsen har att hålla sig a jour med vad som sker i samhället när det gäller etiska regler och därmed ta initiativ till utveckling av förbundets etiska regler och funktionssätt kring deras efterlevnad.