Skolor och elever

Alla kommuner har elever som går i friskolor

Det finns fristående förskolor i 249 av landets 290 kommuner. Fristående grundskolor finns i 186 kommuner och fristående gymnasieskolor i 96 kommuner. Kommunala förskolor och grundskolor finns i samtliga 290 kommuner. 255 kommuner har kommun- eller landstingsdriven gymnasieskola. I samtliga kommuner bor det elever som går i en fristående skola. Även om det inte finns en fristående skola i kommunen kan elever gå i en fristående skola som är belägen i en annan kommun.

 

Fördelning av skolor – 1 av 4 är fristående

Det finns närmare 4 000 fristående förskolor och skolor i Sverige. Det är 25 procent av de totalt cirka 16 000 svenska förskolorna och skolorna. 2  757 (28 procent) av de närmare 9 800 förskolorna är en fristående verksamhet. 822 av 4 834 (17 procent) grundskolor och 434 av 1 307 (33 procent) gymnasieskolor är fristående.

Fristående skolor är ofta små. Mer än var tredje fristående grundskola (34 procent) har färre än 100 elever. Av de fristående gymnasieskolorna har drygt var fjärde (27 procent) färre än 100 elever. Fristående grundskolor har i genomsnitt 191 elever per skolenhet, kommunala skolor har 223. Fristående gymnasieskolor har 213 elever per skolenhet i genomsnitt, kommunala 291. (5)

 

Fördelning av barn och elever – 1 av 5 i fristående verksamhet

Närmare 378 000 barn och elever går i en fristående förskola eller skola. Det är 18 procent av drygt 2 miljoner barn och elever i svenska förskolor och skolor. I förskolan går 20 procent, drygt 105 000 barn, i en fristående verksamhet. Motsvarande siffra för grundskolan är 15 procent (6), ca 175 300 elever, och för gymnasieskolan 28 procent, drygt 97 000 elever. (7)

88 procent av eleverna i fristående grundskolor gick 2018/19 i skolor med allmän inriktning. (8) 8 procent går i konfessionella skolor och 5 procent i waldorfskolor. (9) Det finns 71 grund- och gymnasieskolor i Sverige som har konfessionell inriktning, varav 59 är kristna och tolv har muslimsk inriktning. (10)


Fördelning av elever i fristående grundskolor per inriktning på skolan (Skolverket, 2019).

I de fristående gymnasieskolorna går 30 procent av eleverna på ett yrkesprogram. 62 procent går på ett högskoleförberedande program och 8 procent ett introduktionsprogram. I kommunala gymnasieskolor gick 27 procent på ett yrkesprogram, 55 procent på ett högskoleförberedande program och 17 procent på ett introduktionsprogram. (11)

 

Storlek och bolagsform – 95 procent har en eller två enheter

Av de aktörer som driver fristående för-, grund- eller gymnasieskola har 95 procent endast en eller två enheter. 91 procent driver bara en enhet. Det är 20 aktörer (1 procent av alla) som driver fler än 10 enheter. De driver 22 procent av förskole- och skolenheterna. Inom förskola har 93 procent av aktörerna bara en enhet. Inom grundskola och gymnasieskola är det 90 respektive 80 procent. Med aktör menas här en skolhuvudman eller kluster av skolhuvudmän som har samhörighet genom bolag eller varumärke.

70 procent av alla grund- och gymnasieskolor drivs som aktiebolag och där går 76 procent av eleverna. Störst andel aktiebolag finns i gymnasieskolan, där drivs 89 procent av skolorna som aktiebolag. I dessa skolor går 87 procent av friskoleeleverna. I grundskolan är andelen fristående skolor som drivs som aktiebolag 61 procent. 41 procent av de fristående förskolorna drivs som bolag. Andelen elever i fristående grundskolor som går i en bolagsdriven skola är 70 procent medan 55 procent av förskolebarnen går i en förskola som drivs som bolag.(14)


Skolor/förskolor och elever/barn i fristående förskolor och skolor per associationsform (Skolverket, 2019. Läsåret 2018/19).
*handels- och kommanditbolag samt registrerade trossamfund
** aktiebolag, enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag
*** t ex ekonomiska föreningar, ideella föreningar och registrerade trossamfund


Elevernas bakgrund – minskad skillnad mellan huvudmännen

26 procent av eleverna i fristående grundskolor hade utländsk bakgrund 2018/19. I kommunala grundskolor var motsvarande siffra 25 procent. I fristående gymnasieskolor hade 32 procent av eleverna utländsk bakgrund, i kommunala skolor 33 procent. Motsvarande siffra för landstingsdrivna skolor är 5 procent.

Skillnaderna i elevernas socioekonomiska bakgrund minskar mellan fristående och kommunala grundskolor. Allt fler elever har föräldrar med eftergymnasial utbildning. I grundskolan har 69 procent av eleverna i fristående skolor föräldrar med eftergymnasial utbildning. I kommunala grundskolor är motsvarande siffra 57 procent. I gymnasieskolan har 52 procent av eleverna som går i fristående skolor högutbildade föräldrar, 49 procent i kommunala skolor. I landstingsdrivna gymnasieskolor har 43 procent av eleverna högutbildade föräldrar.

 

I kommunala grundskolor är 28,1 procent av eleverna berättigade till undervisning i modersmål, i fristående skolor 24,7 procent. 17,7 procent av eleverna i fristående grundskolor deltar i undervisning i modersmål. Det är 68 procent av de som är berättigade. I kommunala skolor deltar 16,5 procent av eleverna, det är 58 procent av de som är berättigade.

Andelen elever med särskilt stöd (som har ett upprättat åtgärdsprogram) är i fristående skolor 5,1 procent och i kommunala skolor 5,3 procent. Samtidigt är det en större andel av eleverna i fristående skolor som har en mer enskild undervisning.

[1] Skolverket (2019).

[2] Skolverket (2019). Även om det inte finns en fristående skola i kommunen kan elever gå i en fristående skola som är belägen i en annan kommun.

[3] Skolverket.se (2019). Läsåret 2018/19.

[4] Skolverket.se (2019). Läsåret 2018/19

[5] Skolverket.se (2019). Läsåret 2018/19.

[6] Inklusive förskoleklass.

[7] Skolverket.se (2019). Läsåret 2018/19

[8] Här ingår skolor med särskild profil, såsom pedagogisk-, språklig- eller ämnesprofil.

[9] Skolverket (2019).

[10] Skolverket (2019).

[11] Skolverket.se (2019). Läsåret 2018/19

[12] Med aktör menas här en skolhuvudman eller kluster av skolhuvudmän som har samhörighet genom bolag eller varumärke.

[13] Bisnis Analys, 2019.

[14] Skolverkets skolenhetsregister för oktober 2019. Med ”föreningar” avses ideella och ekonomiska föreningar.

[15] Skolverket (2019).

[16] Skolverket (2019).

[17] Skolverket (2019).

[18] Skolverket (2019).

[19] Skolverket (2019).