Medarbetare

Förvärvsarbetande – 18 procent arbetar i fristående verksamhet

442 256 personer arbetade i förskola och skola i Sverige 2019. Av alla förvärvsarbetande i de olika skolformerna arbetar knappt 80 000 (18 procent) i en fristående verksamhet.


Högre lärartäthet i tidiga åldrar i friskolor

Lärartäthet uttrycks som antalet elever per lärare i genomsnitt. I ett internationellt perspektiv har Sverige högre lärartäthet i grundskolan än genomsnittet. I låg- och mellanstadiet hade Sverige 2017 13 elever per lärare, OECD-genomsnittet var 15. För högstadiet var siffrorna 12 för Sverige och 13 för OECD.(55)

 

Brist på lärare

Det är för få som vill bli lärare. Skolverket bedömer att det kommer att saknas cirka 45 000 behöriga lärare och förskollärare år 2033.(56) Det motsvarar nästan var 4:e lärare av det bedömda behovet om 188 500 lärare. De största bristerna beräknas finnas för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7–9, grundskollärare med inriktning mot årskurs 4–6 samt för yrkeslärare. För ämneslärare i gymnasieskolan beräknas dock antalet examinerade bli fler än examinationsbehovet.

 

Lärarnas utbildningsnivå sjunker

Efter att andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen ökade i svenska skolor fram till 2013/14 har den minskat något de senaste åren hos både fristående och kommunala skolor. Det är en lägre andel lärare med pedagogisk examen i fristående skolor, 69,3 procent, jämfört med 83,3 procent i kommunala grundskolor.(57) Lärare som har utländsk lärarutbildning redovisas inte i SCBs statistik.

Figur 20. Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan (Skolverket,
2020).

I gymnasieskolan är andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen i fristående skolor 70,2 procent, i kommunala skolor 82,8 procent och i regionsdrivna skolor 63,8 procent.(58)

 

Lärares ålder – yngre lärare i fristående verksamheter

Fristående förskolor och skolor har yngre lärare än kommunala skolor. I gruppen förskollärare/grundskollärare/fritidspedagoger är 41 procent av de anställda i fristående verksamheter under 40 år.
I kommunerna är det 31 procent. 39 procent av lärarna i fristående gymnasieskolor är under 40 år, i kommunala skolor 23 procent(59).

Figur 21. Andel anställda i gruppen förskollärare/grundskollärare/fritidspedagoger per åldersgrupp
(Yrkesregistret SCB, 2019).

 

Lärares löner – högre ingångslöner hos enskilda huvudmän

Unga lärare i fristående för-, grund- och gymnasieskolor har i genomsnitt högre lön än i kommunala skolor. Undantaget är förskollärare i åldern 25–29 år. Grundskollärare i åldern 18–24 år hade 2020 i genomsnitt en månadslön på 28 200 kronor om de jobbade i fristående skola och 24 300 om de jobbade i kommunala skolor.(60)

Figur 22. Genomsnittlig månadslön 2020 för Förskollärare (Lönestrukturstatistik SCB, 2020).

Figur 23. Genomsnittlig månadslön 2020 för Grundskollärare (Lönestrukturstatistik SCB, 2020).

Figur 24. Genomsnittlig månadslön 2020 för Gymnasielärare (Lönestrukturstatistik SCB, 2020).
Lärare i fristående grundskolor har högre lön än lärare i kommunala skolor utom i segmentet
60+ år.


(55) OECD (2019)
(56) Lärarprognos 2019 (daterad 2019-12-05), Skolverket
(57) Skolverket (2020)
(58) Skolverket (2020)
(59) Skolverket (2020)
(60) SCB (2020)