Reviderade vid årsmötet 3 april 2014

§ 1 Ändamål

Friskolornas riksförbund är en från partipolitik och religion fristående intresseorganisation som ska verka för att enskilt driven utbildning för barn och unga, utvecklas och möts med respekt och välvilja i hela samhället. Friskolornas riksförbund ska ta tillvara och främja medlemsföretagens gemensamma intressen och deras rätt att verka på lika villkor som motsvarande statliga och kommunala verksamheter. Förbundets viktigaste uppgift är att arbeta för rätten att starta och driva förskola och skola samt att arbeta för föräldrar och barns rätt att välja den förskola och skola som passar dem bäst.

§ 2 Medel

Förbundet ska:

§ 3 Medlemskap

Mom. 1.

Rätt att söka medlemskap tillkommer enskild eller juridisk person som själv eller i dotterbolag bedriver barnomsorg eller ungdomsutbildning som inte har en kommunal, landstingskommunal eller statlig huvudman.

Mom. 2.

Medlemskap beviljas för enskild eller juridisk person vars verksamhet är godkänd av Skolinspektionen eller för barnomsorg annan behörig instans och ansluter sig till förbundets etiska förhållningssätt för friskolor. Enskild huvudman med verksamhet som inte är godkänd av Skolinspektionen eller annan behörig instans kan efter särskild prövning av styrelsen beviljas medlemskap.

Mom. 3.

Ingår en juridisk person som anges i mom. 1 i koncern är moderbolaget i koncernen berättigad att antas som medlem och tillsammans med dotterbolag som bedriver verksamhet som anges i mom. 1 berättigad att utöva medlemskapet.

Mom. 4.

Alla enheter som anmälts utöva medlemskapet ska intas i bilaga till medlemsregistret. Det åligger medlem att hålla sina uppgifter i denna förteckning aktuella.

Mom. 5.

För den fysiska eller juridiska person som önskar tillhöra förbundet men inte uppfyller kraven för fullvärdigt medlemskap, finns möjligheten till observatörsmedlemskap. Observatörsmedlemskap antas genom beslut av styrelsen. Årsmötet fastställer avgiften för observatörsmedlemskapet. Den som är observatörsmedlem äger rätt att närvara men inte rätt att rösta vid årsmötet.

Mom. 6.

Medlemskap i förbund upphör sex månader efter skriftlig uppsägning ägt rum. Uppsägning kan göras såväl av medlem som av förbundets styrelse.

Utan hinder av vad som sagts i första stycket ovan kan styrelsen medge medlem utan föreskriven uppsägningstid att utträda ur förbundet. Styrelsen kan även bemyndiga verkställande direktören att besluta om uppsägning av medlemskap.

Medlem, som blir försatt i konkurs, upphör omedelbart att vara medlem.

När medlemskap upphör är medlem ej berättigad att återfå något av vad denne inbetalt till förbundet eller att i övrigt erhålla någon andel av förbundets tillgångar.

Mom. 7.

Medlem som inte längre uppfyller kraven för medlemskap, vägrar ställa sig Friskolornas riksförbunds stadgar till efterrättelse eller på annat sätt skadar förbundets syften kan, sedan vederbörande beretts tillfälle att skriftligen yttra sig, uteslutas av styrelsen. För uteslutning krävs minst två tredjedelar av styrelsens samtliga röster.

§ 4 Avgifter

Medlem erlägger årligen en fast medlemsavgift. Medlemsavgiften fastställs som en andel av medlemsföretagets omsättning från friskoleverksamhet, dock att en minimiavgift ska utgå. Årsmötet fastställer medlemsavgiften. Full medlemsavgift erläggs årligen för helår. Vid utträde betalas full avgift under utträdestiden. Återbetalning av redan erlagd avgift medges ej.

§ 5 Förbundets förvaltning

Förbundets angelägenheter handhas av årsmötet, styrelsen samt av styrelsen utsedd verkställande direktör.

§ 6 Årsmöte

Mom. 1.

Förbundets högsta beslutande organ är årsmötet.

Mom. 2.

Ordinarie årsmöte hålls varje år före utgången av april månad. Extra årsmöte hålls då styrelsen så finner nödvändigt, eller då det skriftligen begärs av minst 1/3 av medlemsföretagen eller då förbundets revisor påkallar det.

Mom. 3.

Kallelse till årsmötet utfärdas genom e-post till medlemsföretagen. Kallelse till ordinarie årsmöte ska utgå senast fyra veckor före årsmötet. Kallelse till extra årsmöte ska jämte förslag till föredragningslista utgå senast två veckor före årsmötet.

Mom. 4.

Årsmötet består av en representant från varje medlemsföretag. Det ankommer på medlemsföretaget att själv utse sin representant till årsmötet.

Mom. 5.

Rätt att väcka förslag till årsmötet tillkommer styrelsen och medlemsföretagen. Förslag avsett att behandlas av ordinarie årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Förslag avsett att behandlas av extra årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan extra årsmötet ska äga rum.

Mom. 6.

Förekommande val bereds av en valberedning bestående av ordförande och två ledamöter. Valberedningen ska bestå av ledamöter som är väl förtrogna med förbundets verksamhet och sammansättningen ska på ett relevant sätt spegla medlemskretsen och/eller andra relevanta kompetenser.

Valberedningen bör verka för att styrelseledamöterna inte företräder samma ägarintressen samt att olika kompetenser och verksamhetsinriktningar blir företrädda inom styrelsen. Valberedningen ska på årsmötet lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits samt presentera sina förslag.

Valberedning för nästkommande år utses av ordinarie årsmöte.

Mom. 7.

Varje närvarande medlemsföretag äger en röst, dock att ledamot av styrelsen inte får delta i omröstning rörande ansvarsfrihet för denna eller i val av revisorer.

Mom. 8.

Röstning sker öppet, men om någon röstberättigad begär det kan det ske med slutna sedlar.

Mom. 9.

Vid röstning gäller som beslut den mening som får de flest avgivna rösterna, utom vid omröstning som avses i §§ 10 och 12. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val då lottning avgör. Röstning får inte ske med stöd av fullmakt.

Mom. 10.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma;

§ 7 Styrelsen

Mom. 1.

Styrelsen är, då årsmötet inte är samlat, förbundets högsta beslutande organ. Styrelsen är ansvarig inför årsmötet.

Mom.2.

Styrelsen består av ordföranden, vice ordföranden samt ytterligare minst fem och högst tio ledamöter.

Mom. 3.

Styrelsen äger rätt att adjungera förbundets tjänstemän, med rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Styrelsen kan för visst ärende eller sammanträde adjungera personer, vilka äger rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.

Mom. 4.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen samt därutöver då ordföranden finner det nödvändigt, eller då minst hälften av styrelsens ledamöter så begär eller förbundets revisor så kräver.

Mom. 5.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av dess ledamöter är närvarande.

Mom. 6.

Varje ledamot äger en röst. Alla ärenden avgörs genom öppen omröstning. Beslut fattas med enkel majoritet, med undantag för beslut varom i § 3 Mom. 7 särskilt stadgas. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Mom. 7.

Det åligger styrelsen särskilt att;

Förbundets firma tecknas av styrelsen eller den styrelsen därtill utser.

Mom. 8.

Förbundets säte är i Stockholm.

§ 8 Förbundets kansli

Förbundet har ett kansli. Styrelsen kan utse en verkställande direktör att leda kansliet och sköta den löpande förvaltningen av förbundets stadgeenliga angelägenheter i enlighet med styrelsens riktlinjer och instruktioner.

§ 9 Revision

För granskning av förbundets räkenskaper tillsätter årsmötet ett auktoriserat revisionsbolag. Revisor ska till ordinarie årsmöte avge revisionsberättelse.

§ 10 Stadgeändring

Ändring och tillägg i dessa stadgar kan med två tredjedels majoritet beslutas av ordinarie årsmöte.

§ 11 Stadgetolkning

Styrelsen äger tolka stadgan. Om så är möjligt ska samråd ske med den av årsmötet valda revisorn.

§ 12 Upplösning

För beslut om förbundets upplösande krävs två tredjedels majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Upplöses förbundet ska dess behållna förmögenhet användas i enlighet med beslut som fattas på det sista årsmötet där förbundets upplösning slutligt avgörs.

§ 13 Skiljedom

Tvist mellan föreningen å ena och medlem å andra sidan ska avgöras av en skiljeman enligt gällande lag om skiljemän. Om enighet mellan parterna om skiljeman inte uppnås, ska sådan utses i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut.