Öppenhetskrav

Alla som vill har rätt att gå i en friskola, oavsett om skolan ligger i den kommun där man är bosatt eller i en annan kommun. Skollagen ställer krav på öppenhet, d.v.s. att alla elever ska tas emot i mån av plats, för att skolan ska bli godkänd och ha rätt till bidrag. Öppenhetskravet innebär att även elever i behov av särskilt stöd kan välja den friskola de önskar. Elevens hemkommun är alltid skyldig att betala skolpeng i form av grundbelopp till skolan för varje elev som går där. För elever med mycket omfattande stödbehov kan kommunen också bevilja ett tilläggsbelopp till friskolan, på samma grunder som man fördelar stöd till eleverna i den egna hemkommunens skolor. Tilläggsbeloppet är avsett för extraordinära stödåtgärder, främst för assistent, hjälpmedel eller anpassning av lokaler. Resurser för andra stödåtgärder som specialpedagogiskt stöd, extra undervisning, placering i liten grupp m.m. ingår vanligen i grundbeloppet. I vissa fall kan en kommun neka att betala en fristående skola tilläggsbelopp om det skulle innebära betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Endast när en kommun har givit detta besked kan även en fristående skola neka att ta emot eller fortsätta att erbjuda en elev en plats i skolan. Om kommunen av andra skäl inte beviljar skolan tilläggsbelopp eller ger en lägre ersättning än begärt, så kan friskolan överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten.

Om fler elever söker än det finns platser

Om fler elever söker till en fristående skola än det finns platser, så finns regler för hur urvalet ska gå till. I sin ansökan om tillstånd ska skolan ange hur den tänker sköta sin kö och Skolinspektionen beslutar om de grunder för urval som skolan får använda. För en fristående grundskola är de av Skolinspektionen tillåtna urvalsgrunderna:
  • Syskonförtur
  • Elever som gått i skolans förskola/förskoleklass
  • Kötid
  • Närhetsprincip
Friskolan måste inte använda alla grunderna, utan kan välja en eller flera av dem. Skolan ska tydligt ange vilka och i vilken ordning de kommer att användas. För en fristående gymnasieskola gäller alltid intagning på betyg/meritpoäng samt ett fåtal platser som ska avsättas för fri kvot. Då kan skolan ta emot en elev som inte har svensk gymnasiebehörighet, t.ex. elever från utlandet.

Rekommendationer för medlemmar i Friskolornas riksförbund

Friskolornas riksförbund rekommenderar alla medlemmar att tydligt kommunicera de regler som gäller för öppenhet och vilket regelverk för hantering av kö som gäller på respektive skola. Regelverket ska vara enkelt att ta del av på webbplats och i annan information som ges till föräldrar och elever som kontaktar skolan vid intresse för att få en plats. Tilldelning av köplats bör skötas enbart via skriftliga ansökningar där identiteten hos elev och vårdnadshavare har säkerställts. Besked om en plats kan erbjudas eller inte ska vara tydliga och redovisa på vilket sätt köreglerna har använts. Om en elev tackar nej till sin plats ska skolan bekräfta detta skriftligt och undersöka om platsen kan ges till annan elev. Fastställd av styrelsen för Friskolornas riksförbund 2013-10-08