Friskolornas riks­förbunds yttrande över promemorian Distansundervisning för elever bosatta i Sverige (U2010/5616/G)

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade promemoria och vill anföra följande.

Förbundet anser sammanfattningsvis:

  • Det är bra att möjligheter ges till undervisning på distans.
  • Distansundervisning bör dock inte begränsas till att endast utföras av annan skolhuvudman, utan bör i stället kunna ges av en entreprenör – juridisk eller enskild fysisk person, där distanslärarens kvalifikationer uppfyller skollagens krav.
  • Distansundervisning bör heller inte begränsas till att omfatta undervisning endast i vissa ämnen/kurser.
  • Distansundervisningen bör kunna förläggas på annan plats än i skolbyggnaderna även för elever i grundskolan, efter samråd med elev och föräldrar.

Förbundet bedömer att förslagen möjliggör för elever på mindre skolor att få ett breddat utbud avseende framförallt kurser i moderna språk, liksom att elever får bättre möjligheter till modersmålsundervisning och i fler språk än tidigare. Förbundet ställer sig därför bakom grunderna i förslaget om distansundervisning, men önskar att förändringar görs i några viktiga avseenden.

När det gäller den del av förslaget som anger vem som kan utföra distansundervisning har förbundet en avvikande uppfattning i förhållande till promemorian. Vi kan inte se att det finns skäl att begränsa möjligheterna till distansundervisning till att avse endast entreprenad hos annan skolhuvudman. Likväl som undervisning i karaktärsämnen på gymnasiet kan utföras av en entreprenör (juridisk eller enskild fysisk person) där lärarna fyller de krav som ställs på dem enligt skollagen, bör distansundervisning kunna ske på samma sätt. Förbundet avstyrker därför förslaget att distansundervisning ska ske genom entreprenad hos annan skolhuvudman och föreslår i stället att orden ”sådan huvudman” i 23 kap 4 § 3 st ersätts med ”en enskild fysisk eller juridisk person”. På samma sätt bör definitionen av distansundervisning i den föreslagna paragrafen 2 i förordningstexten ändras, så att det framgår att distansundervisning kan ske genom entreprenad av enskild fysisk eller juridisk person.

Förbundet anser inte heller att det finns skäl att begränsa omfattningen av vilka kurser/ämnen som kan undervisas på distans. Det finns inte anledning att göra skillnad på undervisning i moderna språk och undervisning i t.ex. samhällsorienterande ämnen – distansundervisning som form skulle kunna fungera lika väl i dessa. Detta skulle underlätta för små skolor som kan komma att få svårt att rekrytera lärare med legitimation för alla de ämnen som ska undervisas i på skolan.

Förbundet anser också formen och omfattningen av undervisningen på distans är för detaljreglerad. Även elever på grundskolan bör ges möjlighet till att få distansundervisningen förlagd till annan plats än just skolbyggnaderna – detta bör vara upp till respektive skolledning och lärare att tillsammans med elev och föräldrar själva bedöma vad som är lämpligast.

Stockholm den 5 januari 2011

Friskolornas riksförbund

Carl-Gustaf Stawström

Kanslichef

Gudrun Rendling

Förbundsjurist