Därför väljer man friskolor

Därför väljer föräldrar friskolor

 • Frånvaron av våld/mobbning värderas högre av föräldrar som valt en
  friskola än de som har barn i kommunal
  skola. Frånvaro av våld/mobbning
  och att det är ordning och reda i klassrummet är de viktigaste
  faktorerna för föräldrars skolval (39).
 • Pedagogiken har stor betydelse för föräldrar med barn i friskola samt att
  skolan månar om barnen/eleverna och ger stöd vid problem. (40)
 • Frågan Undervisningen i skolan passar mitt barns sätt att lära sig får klart
  högre betyg av föräldrar till barn i friskolor (8,0 jämfört med 7,0 för kommunala
  skolor på en tiogradig skala). (41)
 • Små elevgrupper värderas högre av föräldrar till barn i friskolor än
  föräldrar som valt en kommunal skola – detta trots att friskolor i genomsnitt
  har större elevgrupper. (42)
 • Kommunikationen mellan förskolan och föräldern kring barnets utveckling
  upplevs vara bättre i friskolor än i kommunala skolor. (43)
 • Föräldrar med barn i friskolor värderar närhet till hemmet lägre än
  föräldrar med barn i kommunala skolor. De lägger även lägre vikt vid vilken skola barnets kamrater väljer än föräldrar med barn i kommunala
  skolor. (44)
 • Föräldrar med svag socioekonomisk bakgrund värderar, enligt internationell
  forskning, i högre utsträckning akademisk kvalitet vid skolvalen,
  på bekostnad av sådant som trivsel, medan mer högavlönade
  prioriterar i högre grad mjuka faktorer. (45)

 

Därför väljer elever friskolor

Barn får mer att säga till om i valet av skola ju äldre de blir. Vid skolbyte från
låg-, till mellanstadiet börjar det bli viktigt att föräldrar och barn är överens
om skolvalet, vid skolbyte till högstadiet är det ännu viktigare. Vid gymnasievalet
kan man säga att rollerna är ombytta, det är eleverna som väljer,
samtidigt som föräldrarna är viktiga rådgivare.

De skäl som elever anger vid val av friskola är:

 • skolan har en speciell inriktning eller arbetssätt
 • studiemiljön, fräschare, mindre, lugnare och yngre/trevligare lärare
 • nya/sociala relationer

Mjuka värden som studiero, stimulans och utmaningar får högre betyg av
elever i friskolor jämfört med elever i kommunala skolor. (46)

I gymnasievalet väljer många elever friskolor för att de är mindre och kommunala skolor för att de har fler elever samt ofta har mer traditioner och
sociala aktiviteter.

 

Därför väljer lärare friskolor

 • Medarbetare i friskolor känner en större stolthet i att berätta var de är
  anställda än medarbetare hos kommunala
  huvudmän. (47)
 • Medarbetare i friskolor är mer positiva till villkoren på arbetsplatsen
  (+- 5 procentenheter) och aldrig väsentligt mer negativa. Det gäller såväl
  hela personalgruppen som bara lärare. I kommunal sektor är medarbetare
  betydligt oftare mer negativ än positiv. Det är fallet i 9 av 48 frågor för
  hela personalgruppen och 13 av 48 frågor för lärare. (48)
 • Lärare är mer positiva än den totala personalgruppen i friskolor till
  villkoren på arbetsplatsen. I kommunala
  verksamheter däremot ger gruppen
  lärare oftare ett mer negativ än ett mer positivt svar än hela personalgruppen
  sammantaget. (49)
 • På friskolor anser 23 procent av lärarna att de inte hinner med arbetet
  under ordinarie arbetstid, jämfört med nästan varannan (47 procent) av
  lärarna på kommunala skolor. (50)
 • Friskolelärare är mer nöjda med beredskapen för att i det dagliga arbetet
  hantera situationer som kräver elevhälsogruppens kompetenser (8,2
  jämfört med 7,3 för kommunala skolor på en tiogradig skala). (51)

 


(39) Obligatoriskt skolval (Friskolornas riksförbund, Tjänsteföretagen Almega, 2018 sid 4)
(40) Så nöjda är föräldrar och elever med skolan 2016 och 2019 (Svenskt Kvalitetsindex, 2020)
(41) Kommunala vs. Fristående skolor – så tycker föräldrar och lärare om sin grundskola. En sammanställning av
Skolinspektionens skolenkät, HT 2016 (Friskolornas riksförbund, 2017)
(42) Obligatoriskt skolval, sida 4
(43) Så nöjda är föräldrar och elever med skolan 2016 och 2019 (Svenskt Kvalitetsindex, 15 januari 2020)
(44) Obligatoriskt skolval, sida 4
(45) Obligatoriskt skolval, sida 4
(46) https://www.svd.se/friskolornas-elever-ar-mer-nojda-med-skolmiljon
(47) Jobbhälsoindex Skola 2018 – Anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn (Friskolornas riksförbund, Svenskt
Kvalitetsindex och Jobbhälsoindex Sverige, 2018, sid 3)
(48) Jobbhälsoindex, sida 3
(49) Jobbhälsoindex, sida 3
(50) Jobbhälsoindex, sida 3
(51) Kommunala vs. Fristående skolor – så tycker föräldrar och lärare om sin grundskola. En sammanställning av
Skolinspektionens skolenkät, HT 2016 (Friskolornas riksförbund, 2017)