Att starta en skola kan ses som en lång och hektisk process. Räkna med minst två år från idé till skolstart. Här ger vi en schematisk bild av hur det kan se ut.

  • Idén kläcks Vem/Vilka står bakom? Formulera verksamhetsidén.
  • Säkra förutsättningarna Skaffa kunskap om vad som krävs (www.skolinspektionen.se). Inventera kompetensbehovet. Ta reda på förutsättningarna i kommunen.
  • Inför ansökan till Skolinspektionen Börja i god tid med att gå igenom ansökningsblanketten med anvisningar. Vissa moment kräver god framförhållning. Ansök om observatörsmedlemskap i Friskolornas riksförbund och delta i förbundets Starta skola-kurs.
  • Ansökningstidpunkt Ansökan inkommen till Skolinspektionen senast 31 januari året innan skolstart.
  • Skolinspektionens handläggning av ansökan Kommunen får yttra sig över konsekvenserna av friskolans etablering. Skolinspektionen kan komma att begära kompletteringar av den sökande.
  • Beslut från Skolinspektionen Beslutet ska i regel fattas senast den 1 oktober och omfattar godkännande samt rätt till bidrag/skolpeng. Beslutet kan överklagas. Godkännandet gäller i ett år.
  • Etableringskontroll Några månader före skolstart gör Skolinspektionen en etableringskontroll för att undersöka om skolan kommer att kunna starta som planerat och att utbildningen håller god kvalitet så att eleverna ges förutsättningar att nå målen för utbildningen. Det är exempelvis viktigt att det kommer att finnas skolledning och lärare på plats, att det finns tillgång till elevhälsa och skolbibliotek och att platser för det arbetsförlagda lärandet (gymnasieskolan) har förberetts.
  • Meddela kommunen om skolstart