Enklare få ersättning för elever i behov av omfattande stöd

Regeringen vill ändra reglerna för ersättning för särskilt stöd till barn och elever. Syftet med regeländringarna är att säkerställa att enskilda huvudmän för förskolor och skolor får de resurser som behövs för att tillgodose barns och elevers behov av extraordinära stödåtgärder, sk  tilläggsbelopp. Förslagen till ändringar finns i den lagrådsremiss som publicerades idag (26/1).

Ändringarna förtydligar att tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets eller elevens behov. Regeringen pekar också på att på vissa förordningar behöver ändras så att det framgår att ett tilläggsbelopp inte bara kan lämnas för stödåtgärder i form av t ex assistenthjälp eller anpassning av lokaler, utan att tilläggsbelopp också kan lämnas för stödåtgärder i undervisningen. Däremot gäller fortfarande att resurser för anpassningar och särskilt stöd vanligtvis ska ingå i grundbeloppet. Det är endast för omfattande stödbehov som tilläggsbelopp kan beviljas.

Friskolornas riksförbund har påverkat

Friskolornas riksförbund uppmärksammade redan den förra regeringen på problemet med tilläggsbeloppen och strax innan valet presenterade dåvarande regeringen en promemoria med förslag kring tilläggsbelopp. Det förslag som idag har presenterats, innehåller flera referenser till Friskolornas riksförbunds beskrivning av problematiken, bl a rapporten Långt kvar till lika villkor.

Domstolen gjorde det omöjligt

Sedan en dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2012 slog fast att tilläggsbelopp inte kan ges för stöd i undervisningssituationen har det varit närmast omöjligt för fristående skolor att få tilläggsbelopp. Domen gjorde att många friskolor sett det som meningslöst att ens ansöka om tilläggsbelopp.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Läs mer och ladda ner lagrådsremissen på regeringen.se (nytt fönster)

Författare

Prenumerera på bloggen