Se skolans verkliga utmaningar – låt alla goda krafter bidra

Idag publicerar Friskolornas riksförbund rapporten ”Se skolans verkliga utmaningar – låt alla goda krafter bidra” Ambitionen med rapporten är att ge en bild av vilka utmaningar som svensk skola ha, inte minst mot bakgrund av den stora förändring som skett av elevunderlaget det senaste årtiondet. Sverige behöver en debatt om hur alla skolor ska bli bra skolor. Ständigt och jämt hamnar diskussionen i huvudmannaskapsfrågan. Ena dagen är det vinster kopplat till huvudman, andra dagen är det segregation kopplat till huvudman. Men svensk skolas utmaning är större än så. Det är inte acceptabelt att huvudmän år ut och år in lämnar ifrån sig grundskoleelever utan behörighet till gymnasiet. Det går faktiskt att göra något åt detta. Forskningen är tydlig när det gäller vilka framgångsfaktorerna är. Därför kan man fråga sig varför debatten inte handlar om hur vi lär av de framgångsrika istället för att ständigt hamna i huvudmannaskapsfrågan.

I anslutning till att de svenska PISA-resultaten presenterades i december 2019 framhöll Skolverkets gd Peter Fredriksson fyra punkter som grund för vägen framåt för bättre skolresultat. Det handlar om

  1. Ha koll på elevers lärande
  2. Säkra arbetsron genom tydliga regler och rutiner
  3. Fokusera på skolans verkliga kunskapsuppdrag
  4. Ha höga förväntningar på både elever och lärare.

I rapporten tar Gustav Blix utgångspunkt i dessa fyra punkter och tittar på hur några av landets större skolhuvudmän utformat sitt systematiska kvalitetsarbete utifrån detta. Det är en intressant jämförelse som ger en bra grund för samtal om hur det systematiska kvalitetsarbetet kan utvecklas för att bidra till bättre skolresultat.

Vår förhoppning är att rapporten kan bidra till en skoldebatt som handlar om hur vi kan jobba tillsammans för att lyfta kvaliteten i svensk skola. Skillnaden mellan skolors kvalitet har ökat i Sverige. Slutsatsen av detta kan inte vara att ”stoppa toppen” utan att se till att de som riskerar att halka efter kommer ikapp. För det absolut viktigaste likvärdighetsarbetet handlar om att se till att alla elever – oavsett bakgrund – får en bra kunskapsgrund med sig i bagaget från grundskolan.  De framgångsrika skolorna kan lära oss hur man åstadkommer detta.

Ladda ned rapporten Se skolans verkliga utmaningar