10 november 2016

Peabskolan startades av Peab för att erbjuda alla elever en yrkesutbildning av hög kvalitet. Här finns såväl det nationella byggprogrammet som introduktionsprogram för nyanlända och elever som saknar tillräckliga betyg från grundskolan. Skolans kvalitetsarbete – ”Bästa resan” – handlar om att ta varje elev så långt som möjligt utifrån de egna förutsättningarna.

Peabskolan är ett dotterbolag till byggbolaget Peab och grundades 2006 på initiativ av Peabs grundare Mats Paulsson. Man såg att det fanns behov av framtida arbetskraft och samtidigt en unik möjlighet att integrera utbildning och arbetsliv. Alla elever på Peabskolan erbjuds arbetsplatsförlagt lärande (APL) på Peab eller hos etablerade samarbetspartners.

Men det fanns också ett starkt socialt engagemang. Man ville ge elever som saknar fullständiga betyg möjlighet till en yrkesutbildning av hög kvalitet. Så förutom Bygg- och Anläggningsprogrammet som kräver gymnasiebehörighet har Peabskolan introduktionsprogram för elever som saknar fullständiga grundskolebetyg. Under 2016 har Peabskolan även startat Språkintroduktion, en utbildning för nyanlända flyktingungdomar.

Idag finns det fem Peabskolor – i Ängelholm, Malmö, Göteborg, Solna och Upplands Väsby. Totalt har verksamheten omkring 450 elever och cirka 50 anställda. Resultaten är goda och skolorna har ett gott rykte, bland annat har Stockholmsskolorna varit referensskolor hos Skolverket.

Yrkesskicklig och trygg samhällsmedborgare

Peabskolans idé är att ha en modern gymnasial byggutbildning av hög kvalitet. Där läggs lika stort fokus finns på att eleven ska bli en skicklig yrkesarbetare som en trygg och medveten samhällsmedborgare med ett internationellt perspektiv. Det är den blandningen som skapar anställningsbarhet, menar man.

Ett aktuellt exempel på hur Peabskolan integrerar träning i yrkesfärdighet med värdegrundsarbete och internationell erfarenhet är Utöya där skolans elever har hjälpt till vid återuppbyggnaden efter katastrofen 2011 då många ungdomar miste livet.

Den grund som Peabskolans verksamhetsidé vilar på består av fyra hörnstenar – värdegrunden, verkligheten, helheten och individen. Maria Hernroth, vd på Peabskolan, beskriver dem.

– Precis allt vi gör utgår från värdegrunden. Den är enormt närvarande och starkt kopplad till moderbolagets kärnvärden. Verkligheten – förstahandsinlärling skapas när vi inte läser om verkligheten utan verkar i den. Allra tydligast blir det i vår kvalitetssäkrade APL med utbildade, engagerade handledare. Helheten innebär att vi jobbar totalintegrerat och vi ser fantastiska resultat av att skapa en så tydlig röd tråd genom hela utbildningen och mellan vartenda ämne.

Den sista hörnstenen, individen, är ett avsnitt för sig.

– Individen handlar om individens utveckling, det är vad ”Bästa resan” handlar om, menar Maria Hernroth.

Bästa skolan – Bästa resan

Peabskolans kallar sitt systematiska kvalitetsarbete för Bästa skolan – Bästa resan. Bästa resan handlar om att varje elev ska kunna göra sin bästa resa – att utifrån sina individuella förutsättningar ta sig så långt som möjligt på tre år. Inte alltid få de bästa betygen, men nå längre än man själv trodde att man var kapabel till.

För att mäta elevens resa lägger Peabskolan mycket energi på utvärdering.

– Elevernas bästa resa mäts och följs upp genom en inledande kartläggningsprocess som mynnar ut i detaljerade individuella studieplaner, som i sin tur följs upp noga och regelbundet längs resans gång så att vi till sist kan utvärdera genom att jämföra elevens startläge med elevens läge vid examen. Studieresultat, personlig mognad, självkänsla, självförtroende och anställningsbarhet är alla viktiga faktorer, säger Maria Hernroth.

Peabskolan och Peab – ömsesidigt lärande

Den mest uppenbara relationen mellan Peabskolan och moderbolaget Peab är det arbetsplatsförlagda lärandet och de lärlingsanställningar utbildningen ofta resulterar i. Skolan drar också nytta av moderbolagets arbetsmiljöorganisation. En god arbetsmiljö ses som central för att utbildningen ska hålla god kvalitet.

Men lärandet går åt båda håll, berättar Maria Hernroth. Peabskolan är till exempel en uppskattad leverantör åt Peab när det gäller pedagogiska utbildningar som Handledarutbildning, Samverkansutbildning för skyddsombud och Pedagogisk grund för interna kursledare. Dessutom sker ett ömsesidigt lärande kring systematiskt kvalitetsarbete.

– Skolan lär av Peab och av branschen hela tiden, men lärandet är ömsesidigt. Faktum är att skolans kvalitetsutvärdering främst är inspirerad av ett samarbete vi hade med Göteborgs universitet när skolorna var nya. Även om moderbolaget är skickligt på systematik och kvalitetsarbete ur olika perspektiv så har vi sett, i den nära samverkan som finns mellan skolan och moderbolaget, att det är ett högst ömsesidigt lärande kring systematiskt kvalitetsarbete, utvärdering av lärprocesser och dokumentation av utvecklingsarbete. Den uthålliga långsiktighet och det konstanta kvalitetsfokus som finns – och måste finnas – när man arbetar med ungdomar hade många företag i näringslivet kunnat lära av.

– Samma sak gäller skolans ständiga strävan efter kompetensutveckling. Lärare har en fantastisk egen drivkraft att själva utvecklas och det har smittat vår verksamhet på ett mycket positivt sätt. Det skolan lärt sig av Peab är framför allt yrkesrelaterat, våra elever får med sig en toppmodern yrkeskompetens tack vare vår omfattande APL och, jag säger det igen, våra enormt engagerade och välutbildade handledare. Det är en förmån att få driva friskola i ett företag som så aktivt satsar på kvalitet och som har förstått arbetsplatslärandets betydelse.

Magnus Johansson

Mer läsning

Peabskolan på webben (nytt fönster)

Fler intervjuer om kvalitetsarbete

Bättre när fler förmågor används i matematik

01 november 2018

När matematikresultaten behövde bli bättre vände sig Erlaskolan till matematikforskare. Idag innehåller matematikundervisningen mer aktivitet och resonerande och eleverna tycker

Fristående förskolor har höjt kvaliteten i Norge

10 oktober 2018

Hans Jacob och Randi Sundby driver Læringsverkstedet som är Norges största huvudman för fristående förskolor. De finns numera också i

Rektorer på friskolor tycker de är friare i sitt uppdrag

05 oktober 2018

Vartannat år undersöker Skolledarna hur deras medlemmar – rektorerna – ser på förutsättningarna för sitt uppdrag. Förbundsordförande Matz Nilson säger

Elev på Marina Läroverket: ”Det förberedde en för vuxenlivet helt enkelt”

11 september 2018

Sebastian Engstrand besöker friskolefartyget Älva mellan seminarierna i Almedalen. Han tog studenten från Marina Läroverket 2015 och minns särskilt den