12 oktober 2016

– Vi arbetar med sambedömning av nationella prov på och mellan skolor för att säkerställa att elevernas betyg har en god bäring på de resultat de presterar på nationella proven, säger Christian Wetell som är kvalitetsansvarig för Kunskapsskolans grundskolor.

Friskolor kommer ofta bra ut i Skolverkets statistik över skolor som lyckas med skolresultaten, även då hänsyn är taget till elevernas bakgrundsfaktorer. Ett annat sätt att utrycka detta på är att mycket av den kvalitetsutveckling som sker i skolor runt om i landet görs av friskolor. I en rad intervjuer frågar vi ett antal friskolor hur de arbetar med kvalitetsutveckling. Idag får vi läsa svaren från personen som har det centrala ansvaret för kvaliteten på Kunskapsskolans grundskolor.

Hallå där Christian Wetell, kvalitetsansvarig för Kunskapsskolans grundskolor, hur jobbar ni med kvalitetsfrågor centralt inom Kunskapsskolan?

– Vi arbetar systematiskt med kvalitetsfrågor med hjälp av en kvalitetsmodell som har sin utgångspunkt i styrdokumenten och Kunskapsskolans pedagogiska modell med eleven i centrum. Kvalitetsmodellen säkerställer att både huvudman och skolor arbetar med alla ansvarsområden på ett metodiskt och professionellt sätt där skolledning, medarbetare, elever och föräldrar görs delaktiga på olika sätt. Kvalitetsmodellen stödjer processen i alla dess led, från analys till planering och genomförande och sen återigen analys i ett cykliskt förhållande. När styrkedjan med huvudman, rektor och skola arbetar i samstämmighet och med samma mål ger detta mycket goda resultat.

Skolverkets presenterade nyligen statistik som visar på att meritvärdena fortsätter att öka i den svenska skolan. Samtidigt finns det mycket som pekar på att kunskapsresultaten har blivit sämre med åren. Vad gör Kunskapsskolan för att förhindra betygsinflation? 

– Kunskapskolan tycker att det är av yttersta vikt att alla kunskaper och betyg kvalitetssäkras. Detta gör vi genom kontinuerlig dialog och fortbildning av rektorer och lärare i frågor kring betyg och bedömning. Vi har även samverkan både på och mellan skolor gällande bedömningsfrågor under ledning av både våra pedagogikspecialister, förstelärare och rektorer. Vi arbetar med sambedömning av nationella prov på och mellan skolor för att säkerställa att elevernas betyg har en god bäring på de resultat de presterar på nationella proven.

– Återigen är det också viktigt att vi genom vår kvalitetsprocess säkerställer att de analyser som görs av elevernas betyg och nationella prov leder till ämnesplaneringar som synliggör en kontinuerligt utvecklad undervisning utifrån elevernas behov. Detta säkerställer vi också via ett återkommande analysarbete av elevernas mål och resultat vid minst fyra gånger per läsår för alla elever i alla ämnen.

Varför är det viktigt att arbeta med systematisk kvalitetsutveckling?

– Det är viktigt att säkerställa att alla processer kring t ex undervisning och handledning till eleverna utvecklas och följs upp kontinuerligt så att alla elever ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt både när det gäller kunskaper och deras personliga förmågor. Detsamma gäller även lärare, rektorer och övriga medarbetare i hur de stöds i sitt lärande och i sin professionella utveckling för att ge dem förutsättningar att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt.

– Den yttersta målsättningen för skolan är ju att varje elev ska nå så goda kunskaper som möjligt och att dessa kvalitetssäkras på alla nivåer.

Kvalitet är ju ett nyckelord, men kan samtidigt vara svårt att definiera. Vad är kvalitet skulle du säga?

– Kvalitet innebär att vi systematiskt följer upp elevernas resultat och våra processer och att vi utifrån vår analys utvecklas och anpassar vår undervisning utifrån elevernas behov. Detta leder till undervisning med god kvalitet och likvärdighet och där elevens måluppfyllelse alltid är i centrum

För att utveckla kvaliteten i verksamheten krävs ju idéer. Var får ni er inspiration ifrån?   

– Vi arbetar ständigt med omvärldsbevakning för att ge oss möjlighet att utvecklas och lära av andra. Detta gäller både skolvärlden men även andra områden då vi tänker att utveckling och lärande är viktigt för alla organisationer. Ett av våra värdeord är att ”Vi drivs av utveckling”

Kan andra friskolor ha något att lära av ert arbete?

– Vi tror att vi alla kan lära av varandra. Oavsett om vi är en fristående eller kommunal huvudman. Om vi vill utvecklas och använda all kompetens och kraft som finns i den svenska skolan måste vi alla samverka.

 

Bättre när fler förmågor används i matematik

01 november 2018

När matematikresultaten behövde bli bättre vände sig Erlaskolan till matematikforskare. Idag innehåller matematikundervisningen mer aktivitet och resonerande och eleverna tycker

Fristående förskolor har höjt kvaliteten i Norge

10 oktober 2018

Hans Jacob och Randi Sundby driver Læringsverkstedet som är Norges största huvudman för fristående förskolor. De finns numera också i

Rektorer på friskolor tycker de är friare i sitt uppdrag

05 oktober 2018

Vartannat år undersöker Skolledarna hur deras medlemmar – rektorerna – ser på förutsättningarna för sitt uppdrag. Förbundsordförande Matz Nilson säger

Elev på Marina Läroverket: ”Det förberedde en för vuxenlivet helt enkelt”

11 september 2018

Sebastian Engstrand besöker friskolefartyget Älva mellan seminarierna i Almedalen. Han tog studenten från Marina Läroverket 2015 och minns särskilt den