Om du har tillfälligt bygglov

När tillfälliga bygglov upphör kan verksamheten inte fortsätta i fastigheten. Den som driver förskolan eller skolan måste då hitta nya lokaler. Kontroller därför era bygglov och planera för hur ni ska göra när bygglovet går ut. En möjlighet är att flytta, en annan är att bygglovet permanentas. I båda fallen krävs god framförhållning.

Vi har på senare tid kontaktats av flera av våra medlemmar som har tidsbegränsade bygglov. Det kan innebära stora problem när bygglovet går ut, och som förskole- och skolhuvudman behöver man därför vara uppmärksam på detta. Vi vill därför påminna er om att kontrollera era bygglov.

Det finns alltså förskolor och skolor som driver sin verksamhet i en fastighet som omfattas av ett tidsbegränsat bygglov. Det kan bero på att kommunens detaljplan för området inte innehåller planering för förskola eller skola där. Man kan få använda ett tillfälligt bygglov högst tio år och därefter som mest ytterligare en förlängning om fem år. När det tillfälliga bygglovet upphör, kan verksamheten inte fortsätta i fastigheten och den som driver förskolan eller skolan måste hitta nya lokaler. Det finns tyvärr ingen rättslig möjlighet att göra undantag från detta.

Att flytta verksamheten kan innebära stora problem eftersom godkännandet från kommunen eller Skolinspektionen ofta är beroende av verksamhetens placering och just dessa lokalers ändamålsenlighet. Problemet blir särskilt allvarligt om verksamheten behöver flytta över kommungränsen eftersom det alltid innebär att det krävs ett nytt godkännande.

För att undvika allvarliga problem behöver den som driver verksamhet med ett tidsbegränsat bygglov därför alltid veta när bygglovet upphör och planera för det i god tid.

När en förskola eller skola drivs under tidsbegränsat bygglov är en möjlighet att hitta nya lämpliga lokaler att bedriva verksamheten i. Det kan vara vanskligt eftersom att avståndet från hemmet kan ha betydelse för om elever och föräldrar väljer en viss förskola eller skola.

En annan möjlighet är att bygglovet blir permanent, men då måste kommunen ändra i detaljplanen för området – och då krävs särskilt stor framförhållning från förskolans eller skolans sida.  Ändringar i detaljplaner kan innebära processer som sträcker sig över flera år.

Det är Stadsbyggnadskontoret (eller liknande) i kommunen där verksamheten bedrivs som hanterar en begäran om ändringar i detaljplanen. Den som inte äger fastigheten, men vill begära en planändring kan behöva bifoga ett godkännande från fastighetsägaren. Eftersom utgången av en begäran om en detaljplansändring är osäker är det bra att planera för andra lösningar samtidigt.