Otydliga förelägganden underkänns av kammarrätten

En fristående förskola eller skola ska tydligt kunna veta vilka åtgärder som krävs om en tillsynsmyndighet utfärdar ett vitesföreläggande. Kammarrätten i Stockholm har underkänt ett föreläggande från Stockholms stads utbildningsnämnd för att det är för otydligt.

Den aktuella förskolan överklagade utbildningsnämndens beslut om vitesföreläggande till förvaltningsrätten som gav förskolan rätt – och nu avslår alltså kammarrätten nämndens överklagande.

Kammarrätten menar att ett vitesföreläggande måste utformas så att det står helt klart vad som krävs för att undgå vitet, det ska inte kunna uppstå någon tvekan om vilka åtgärder som ska vidtas. Kammarrätten hänvisar till tidigare bedömningar i Högsta Förvaltningsdomstolen och pekar på att formuleringarna i vitesföreläggandet från Stockholms stad är för allmänt formulerade.

Kammarrätten exemplifierar otydligheterna med att det inte går att förstå vad som menas med att "förskolechefen ska ha ett sådant mandat och ansvar som ska tillfalla en förskolechef”. Vad som menas med att den aktuella förskolan "ska höja andelen förskollärare" framgår inte och inte heller vad nämnden menar med att det ska finnas "tillräckligt med personal".

De aktuella vitesföreläggandena anses inte uppfylla det tydlighetskrav som framgår av förarbeten och rättspraxis och att användningen av allmänna och opreciserade ord och uttryck i föreläggandena menar Kammarrätten ger upphov till oklarheter.

Magnus Johansson

Medlemmar kan logga in och ladda ner domen här