En fristående förskola eller skola ska tydligt kunna veta vilka åtgärder som krävs om en tillsynsmyndighet utfärdar ett vitesföreläggande. Kammarrätten i Stockholm har underkänt ett föreläggande från Stockholms stads utbildningsnämnd för att det är för otydligt.

Den aktuella förskolan överklagade utbildningsnämndens beslut om vitesföreläggande till förvaltningsrätten som gav förskolan rätt – och nu avslår alltså kammarrätten nämndens överklagande.

Kammarrätten menar att ett vitesföreläggande måste utformas så att det står helt klart vad som krävs för att undgå vitet, det ska inte kunna uppstå någon tvekan om vilka åtgärder som ska vidtas. Kammarrätten hänvisar till tidigare bedömningar i Högsta Förvaltningsdomstolen och pekar på att formuleringarna i vitesföreläggandet från Stockholms stad är för allmänt formulerade.

Kammarrätten exemplifierar otydligheterna med att det inte går att förstå vad som menas med att "förskolechefen ska ha ett sådant mandat och ansvar som ska tillfalla en förskolechef”. Vad som menas med att den aktuella förskolan "ska höja andelen förskollärare" framgår inte och inte heller vad nämnden menar med att det ska finnas "tillräckligt med personal".

De aktuella vitesföreläggandena anses inte uppfylla det tydlighetskrav som framgår av förarbeten och rättspraxis och att användningen av allmänna och opreciserade ord och uttryck i föreläggandena menar Kammarrätten ger upphov till oklarheter.

Magnus Johansson

Medlemmar kan logga in och ladda ner domen här

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträdesavtal eller gemensamt ansvar inom skolväsendet?

18 december 2018

Frågan om personuppgiftsbiträdesrelationer inom regelverket för GDPR väcker ofta osäkerhet. När är en organisation själv personuppgiftsansvarig för en behandling, när

Nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning från 1 januari

17 december 2018

Den 1 januari 2019 börjar ett nytt regelverk för ägar- och ledningsprövning i fristående verksamheter att gälla. Det innebär att

Nya bestämmelser på skolans område halvårsskiftet 2018

23 augusti 2018

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer, det är nu obligatoriskt med prao i grundskolan och om en elev har

Han är årets skolledare 2018

13 mars 2018

Hans Jakobsson, rektor på ABB Industrigymnasium i Västerås är årets skolledare. Tålamod, strategiskt tänkande och kollegor som verkligen vill göra