Skolor ska ha kompetens att välja digitala lärresurser

Fungerande digitala ekosystem och kunskap för att värdera, välja och använda digitala läromedel, tjänster och produkter. Det är vad skolor behöver just nu för att digitaliseringen i utbildningssektorn ska bli framgångsrik. Det säger Jannie Jeppesen, vd för Swedish EdTech Industry, branschföreningen för aktörer inom digitala produkter och tjänster i utbildningssektorn. Branschen drar nu igång projektet ”Kvalitet digitala lärresurser”.

Först, vad är ”lärresurser”?

-Lärresurser är ett samlingsbegrepp som omfattar läromedel, det vill säga innehåll som är framtagna till att möta hela eller delar av läro- och kursplaner, lärresurser, som kan vara appar eller tjänster som används för att stödja undervisning, och lärverktyg, som kan vara både hårdvara och mjukvara. Vi fokuserar i vårt projekt på digitala tjänster.

Vad är det ni ska göra i projektet?

-Vårt mål handlar om att lärare och beställare ska ha tillräckligt med information och kompetens att värdera och välja digitala lärresurser som stödjer planering och genomförande av undervisningen. Vi vill ta fram en forskningsbaserad och öppen resurs för att kunna ställa kvalitetsfrågor kopplade till lärresurser av olika slag. Vi kommer under våren att genomföra workshops kring funktionalitet och kvalitet i digitala lärresurser, men också kring att planera och genomföra undervisning med digitala förtecken. Vad säger forskningen och hur kan man tänka när man skall välja sina lärresurser? Vi kommer däremot inte peka på enskilda produkter eller tjänster.

Varför behövs det?

-Lärresurser är ett stort område och lärare använder alla möjliga digitala resurser i undervisningen. Det är svårt att kvalitetsstämpla enskilda tjänster och produkter, det hänger ihop med användningen och där är forskningen samstämmig. Digitalt så tillkommer fler parametrar att ta hänsyn till när man väljer resurs, som funktionalitet och den digitala didaktiska designen. Hur påverkar det mig i min undervisning och vilka frågor måste jag ställa till de resurser jag använder? Under arbetet med handlingsplanen för skolans digitalisering har ett av de stora behoven som framkommit varit just att välja och värdera digitala lärresurser. Vi hoppas att resursen skall bidra till detta.

Varför behöver man tänka annorlunda kring just digitala lärresurser jämfört med andra?

-Digitala tjänster kan vara ett värdefullt pedagogiskt verktyg som möjliggör stöd för lärande med hjälp av text, ljud, bild och rörlig bild. Även inbyggd funktionalitet för effektiv färdighetsträning kan vara effektivt. Digital läsning och källkritik kan man inte träna analogt, så det är viktigt att ha med sig när man planerar sin undervisning efter de nya skrivelserna i läroplanerna. Samtidigt måste man också vara medveten om och hantera distraktioner och ställa sig frågan om och när det digitala bidrar med värde.

Sett till svenska skolan generellt, vilken tycker du är den viktigaste frågan just idag för en framgångsrik digitalisering?

-Huvudmän behöver få på plats fungerande digitala ekosystem som avlastar lärarens administrativa arbetsbörda och underlättar undervisning i klassrummet. Standarder och api:er som gör att systemen pratar med varandra, att det köps in enkla inloggningslösningar och att det finns en teknisk och pedagogisk support för lärare är några exempel. Detta är en av grunderna, men det viktigaste är absolut lärarnas möjligheter till kompetensutveckling.

Och var befinner sig svenska skolans digitalisering om fem år och vilken fråga tror eller hoppas du är i fokus då?

-2022 skall den digitala strategins mål vara uppfyllda och förhoppningsvis ser vi en ökad likvärdighet då. Fler tekniska standarder är utvecklade, med mer “sömlösa” system som resultat, och den data som genereras används till att fatta välgrundade beslut om tidiga insatser och utveckling av verksamheten, både på elevnivå och organisationsnivå.

Magnus Johansson

Mer om Swedish EdTech Industry

Swedish EdTech Industry har bl a tagit fram EdTech-kartan. Kartan ska underlätta för skolor att orientera sig bland olika leverantörer som erbjuder digitala produkter och tjänster inom skolans verksamhetsområden. Nu startar branschen projektet Kvalitet digitala lärresurser.