Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Hade detta varit en friskola så kan jag lova att det hade varit förstasidesstoff i många tidningar och stort uppslaget i media pga att Anna Ekström rasat. Men nu är hon tyst. Detta är ju en kommunal skola i en (s)-styrd kommun.

Är det någon som har hört Anna Ekström eller Ardalan Shekarabi förfasa sig över kommunala Guldhedsskolan i Göteborg? Jag tror knappast det, för det är ju en kommunal skola. Men Skolinspektionen har gjort det i sin granskningsrapport från skolan. Rapporten är en skrämmande läsning om en skolmiljö för låg- och mellanstadieelever som man knappt tror att det är sant. Än mer obegripligt är det att det kan fortgå. Skolinspektionen förelägger Göteborgs kommun att vid vite av 1 200 000 kr senast den 16 november 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. Hade detta varit en friskola så kan jag lova att det hade varit förstasidesstoff i många tidningar och stort uppslaget i media pga att Anna Ekström rasat. Men nu är hon tyst. Detta är ju en kommunal skola i en (s)-styrd kommun. Det är verkligen avslöjande – det är barnen som drabbas oavsett huvudman. Och detta händer i en skola som Göteborgs kommun beskriver som ”Här står eleven och kunskapen i centrum.” 

Jag vill här återge några citat från granskningsrapporten. Den som vill läsa hela kan göra det här – en i sanning bedrövlig läsning från en verksamhet som bygger på obligatorisk närvaro. Man kan undra hur många föräldrar som tagit sina barn från denna skola pga denna förfärliga skolmiljö och uppenbart bristande ledarskap.

”Skolinspektionens tillsyn av Guldhedsskolan 3-6 visar att det finns allvarliga brister i centrala delar av verksamheten. Tillsynen visar bland annat att det finns allvarliga brister i elevernas studiero samt att det varit brister i studieron under lång tid. Bristen på studiero har uppmärksammats av lärare, rektorer och vårdnadshavare före tidpunkten för Skolinspektionens tillsynsbesök men trots detta har arbetet för att komma till rätta med bristen inte lett till önskat resultat. ”

”Vid Skolinspektionens samtliga intervjuer framkommer det också att alla elever inte är trygga i sina klassrum under vissa lektioner till följd av att det förekommer kränkningar som bidrar till elevernas upplevelse av en otrygg skolmiljö, detta trots att läraren är där. ”

”Skolinspektionen bedömer att det finns allvarliga brister i skolans arbete med att tillförsäkra alla elever en skolmiljö som präglas av studiero. Såväl elever som lärare beskriver att lektionerna för främst tre klasser på enhet 3-6 ofta är stökiga och saknar studiero vilket påverkar undervisningen negativt i den grad att eleverna inte kan koncentrera sig på skolarbetet. I dessa klasser förekommer det exempelvis att elever skriker köns- och svärord mot varandra och kastar saker i klassrummet under lektionerna utan att läraren reagerar. Det förekommer att elever suddar ut det läraren har skrivit på tavlan och på andra sätt försvårar för läraren att bedriva undervisning under lektionerna. Personal och skolledning har varit medvetna om problemet med bristande studiero sedan höstterminen 2017. Rektor har vidtagit vissa åtgärder för att öka studieron såsom att lärarna har fått en handlingsplan med förslag till åtgärder samt att de lärare som har en av de aktuella klasserna blivit erbjudna handledning. Skolinspektionens tillsyn visar emellertid att handlingsplanen inte har följts och att lärarna inte tagit emot handledningen.”

”Eleverna i en klass i årskurs 3 berättar att det i deras klass brister i studieron även när läraren är i klassrummet. Eleverna i den klassen berättar att de upplever att det, vid vissa tillfällen, till och med är lugnare i korridoren än i deras klassrum och säger att det är i klassrummet det är stökigast, även när en lärare är där. ”

”En av Skolinspektionens lektionsobservationer gjordes i den aktuella klassen i årskurs 3 och bekräftar elevernas och lärarnas uppgifter om bristande studiero. …..Det är främst tre elever som får utrymme att agera på det sättet utan att läraren säger till. En av dessa tre elever hoppsparkar efter läraren vid ett tillfälle och skriker rakt ut ”fan att jag missade”. Andra elever skrattar åt händelsen. En annan av dessa tre elever låter nästan oavbrutet genom att skrika rakt ut, skrika köns- och svärord, springa runt i klassrummet, sudda ut på tavlan samt göra narr av andra elever och läraren genom att upprepa det de säger i nedsättande ton. Den tredje av dessa elever kränker vid upprepade tillfällen en annan elev i klassen utan att läraren uppmärksammar detta. Flera elever sitter tysta på sina platser utan att arbeta. Det är tre elever som försöker arbeta och frågar läraren om instruktioner vid flera tillfällen eftersom de instruktioner som skrivits upp på tavlan suddats ut av en elev. Flera elever pratar med varandra tvärs över klassrummet. Ljudvolymen är mycket hög och det är stökigt och oroligt under hela den tid lektionsobservationen pågår. Det förekommer grovt språkbruk och flera kränkningar går okommenterade förbi. Vid efterföljande lärarintervju bekräftar läraren att den observerade lektionen inte skilde sig från andra lektioner med den här läraren. Vid efterföljande intervju med eleverna bekräftas att lektioner med den här läraren alltid är på det här sättet och att det även saknas studiero på andra lektioner. ”

Man saknar ord efter att ha läst rapporten. Det är verkligen inte friskolorna som är problemet i Sverige. Det är uselt fungerande skolor, vilket denna skola är ett exempel på. Skolinspektionen borde inspektera ALLA kommunala skolor lika frekvent som de inspekterar friskolor.

/

 

 

Sätter kommunala grundskolor glädjebetyg?

30 november 2023

Att friskolor sätter glädjebetyg är en återkommande anklagelse i skoldebatten. Skälet är, enligt kritikerna, att friskolor vill locka till sig

Utomordentligt allvarliga anklagelser mot Cordoba International School

29 november 2023

Skolinspektionen meddelar att myndigheten drar in tillståndet för Cordoba International School i Stockholm, med ägaren ALM Education, efter att SÄPO

Lärare i friskolor trivs bättre – år efter år

24 november 2023

I veckan släppte fackförbundet Sveriges Lärare sin, som det nu verkar, årliga rapport inför höstterminens slut. Nu med titeln Den

Om bussning, Sandviken och vad forskningen säger

14 november 2023

Det är en intressant diskussion som nu pågår om skolorna i Sandviken. Politikerna i Sandviken vill att klass 4 och