17 juni 2024

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att elever som inte fått det stöd som de har rätt till, är utsatta för diskriminering. Friskolornas riksförbund har under många år lyft frågan om att systemet för ersättning och stöd till elever med särskilda behov inte fungerar. Det drabbar de elever som behöver detta stöd.

Köerna till resursskolor ökar. Kommunerna, som har att göra bedömningen om huruvida eleverna har rätt till tilläggsbelopp, ställer allt större krav på att den friskola som önskar få tilläggsbeloppen ska ”bevisa” att elever verkligen har det stödbehov som man hävdar. Beviskraven förefaller inte vara lika höga för de elever som går i den kommunala skolorna.

Förtvivlade föräldrar ser hur deras barn inte får det stöd som de behöver i skolan. För några år sedan var det mycket diskussioner om detta i Stockholm, där kommunen ställde mycket höga krav på elevernas stödbehov. Efter kraftiga protester från föräldrar ändrade kommunen sin tillämpning. Men problemen finns fortfarande kvar på många håll i landet, vilket också HD:s dom visar. Jag har skrivit om problemen vid flera tillfällen, se till exempel detta blogginlägg med intervjuer med såväl en förälder som en skolchef vid en resursskola.

Från förbundets sida har vi också arrangerat seminarier för att lyfta problemet. Dels ett som handlar om elever som inte vill går till skolan (hemmasittare) och ett som handlar om elevhälsa – Hur mår eleverna? Vid det senare medverkade bl a Sven Bölte, professor i barn- och ungdoms­psykiatrisk vetenskap, Karolinska Institutet. Titta på vår intervju med honom, han är kritisk mot skolans oförmåga att anpassa sig till elevers olika behov. Något som han också tar upp i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Han skriver den tillsammans med Mona Holmqvist, professor i utbildnings­vetenskap med inriktning skola och lärar­profession, Lunds universitet.

Skoldebatten har ett orimligt fokus på friskolefrågan. Samtidigt finns det problem i den svenska skolan som professor Bölte med flera har lyft länge. Johan Söderlund, medicine doktor och specialist i psykiatri, överläkare vid Wemind Psykiatri Nacka, som också deltog vid vårt seminarium ”Hur mår eleverna?”, skrev en debattartikel om ADHD som var den mest lästa debattartikeln i Svenska Dagbladet under 2023.

Våra förbundsjurister har år efter år påpekat att dagens system inte fungerar. Incitamenten för en kommun att ”lämna ifrån sig” mer pengar i form av tilläggsbelopp till elever i friskolor, som är i behov av omfattande särskilt stöd, är näst intill obefintliga. Därför är det viktigt att systemet ändras.

Det behövs en oberoende bedömning av vilka behov som eleverna har. Först då kan vi få ett system som innebär en rimlig likabehandling av elever med omfattande behov av särskilt stöd. Men det behövs också, som konstateras i det seminarium som jag hänvisade till ovan, ”Hur mår eleverna?”, en större förståelse från skolans sida till att undervisningen behöver anpassas till det vi alla vet – att människor är olika. /

 

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de