I en ny statistiksammanställning, Fakta om friskolor, framgår att antalet elever i friskolor fortsätter att öka. Drygt 384 000 barn och elever går i en fristående förskola eller skola. Det är 8 000 fler än året innan och motsvarar 19 procent av drygt 2 miljoner barn och elever i svenska förskolor och skolor.

Samtidigt är nöjdheten bland såväl elever, vårdnadshavare och lärare i friskolor högre än i kommunala skolor i nästan alla redovisade frågeställningar i Skolinspektionens enkätundersökning som genomförs i årskurs 5 och 9 samt i årskurs 2 på gymnasiet. Störst skillnad finns i frågan om elever och vårdnadshavare i friskolor är mer benägna att rekommendera sin skola. Andra stora skillnader finns i frågor om studiero och upplevd trygghet. Bland lärare är skillnaden störst i upplevelsen av rektorns kunskap om det dagliga arbetet.

– Det visar att allt fler föräldrar och elever värdesätter, och gör, ett aktivt skolval. Hundratusentals vårdnadshavare och elever fortsätter, trots en allt hårdare debatt om friskolor, att tydligt markera att skolvalet är viktigt, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Statistiksammanställningen Fakta om friskolor från Friskolornas riksförbund innehåller uppgifter om skolor, elever, personal, nöjdhet, studieresultat, branschens största aktörer och ekonomi.

– Det finns fristående förskolor i 249 av landets 290 kommuner. Fristående grundskolor finns i 186 kommuner och fristående gymnasieskolor i 97 kommuner.

– Av de aktörer som driver fristående för-, grund- eller gymnasieskola har 95 procent endast en eller två enheter.

– Mer än var tredje fristående grundskola har färre än 100 elever.

– Bland de 18 friskolehuvudmän som har fem eller fler skolenheter inom grundskola och gymnasieskolan ägs tio av privatpersoner, tre är stiftelseägda, två är personalägda och tre är börsnoterade.

– I förskolan går 21 procent, knappt 108 000 barn, i en fristående verksamhet. Motsvarande siffra för grundskolan är 15 procent, drygt 175 000 elever, och för gymnasieskolan 28 procent, knappt 101 000 elever.

– 27 procent av eleverna i fristående grundskolor hade utländsk bakgrund 2019/20. I kommunala grundskolor var motsvarande siffra 26 procent.

 

– Noterbart är att antalet ansökningar om att starta en friskola har sjunkit kraftigt under det senast decenniet, från närmare 500 år 2011 till 82 ansökningar 2020. Detta samtidigt som elevantalet ökar framöver. Det är många kommuner som gärna ser att friskolorna bidrar genom att etablera nya skolor. Därför är denna utveckling bekymmersam för såväl skolvalet som kommunernas behov av skolplatser, konstaterar Ulla Hamilton.

Det här är ett axplock av innehållet i Fakta om friskolor från Friskolornas riksförbund. Mycket mer finns att läsa här.

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och