29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och avstyrker utredningens förslag om att slå ihop de båda skolmyndigheterna. Staten bör inte ta över skolhuvudmannaskapet från kommunerna.

Regeringens särskilde utredare Thomas Perssons SOU ”Statens ansvar för skolan” tar i huvudsak upp frågan om ökad statlig styrning av skolan. Utredningens slutsatser antyder att kommunerna fortsatt bör vara huvudmän och att staten i stället tar ett ansvar för finansieringen av skolan med mera.

Friskolornas riksförbund menar att staten inte bör ta över huvudmannaskapet för skolan.

– Ett ökat statligt ansvar för skolan behövs nog för att värna likvärdigheten och höja kvaliteten på många håll. Men vår bedömning är att detta kan ske inom ramen för det nuvarande skolsystemet, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Vad gäller finansieringen av skolan är det ett stort problem att vi fortfarande inte vet vilka kostnader kommunerna egentligen har för skolan. Innan en finansieringsmodell slås fast måste de faktiska kostnaderna för skolan klargöras.

– Skolpengssystemet behöver bli mycket mer transparent. Vi välkomnar att regeringen vill utreda skolpengen ordentligt. Vi vet i dag inte vad kommunernas så kallade utbudsansvar egentligen kostar. Som vi sett i bland annat Riksrevisionens granskning, och vår egen granskning som vi gav konsultbyrån Deloitte i uppdrag att genomföra 2018, har vi i dag ingen aning om exakt vad skolan kostar i kommunerna. Vi vet också att det skiljer sig kraftigt mellan olika kommuner. Skolans faktiska kostnader måste utredas innan man bestämmer sig för en eventuell ny finansieringsmodell, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

– Självklart ska skolpengen vara rättvis. Oavsett om en elev väljer en kommunal skola eller en friskola måste elevernas utbildning få kosta lika mycket, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Utredningens förslag om att slå ihop Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten till en enda myndighet avstyrks av Friskolornas riksförbund.

– Skolverket ska stötta landets skolor och Skolinspektionen granska dem. En myndighet kan inte vara ansvarig för att granska sitt eget arbete, det säger sig självt, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Få områden har präglats av lika mycket frekventa reformer som skolan under senare år.

– Nu behöver Sveriges elever och lärare arbetsro mer än något annat. Politikerna behöver vila på hanen vad gäller nya, omvälvande reformer, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Läs Friskolornas remissvar på ”Statens ansvar för skolan” här.

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Regeringen stoppar små friskolor

24 november 2022

Regeringen har aviserat en höjning av avgiften för att starta friskola eller utöka befintlig skolverksamhet. Enligt ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet