Bra att Yrkesprogramsutredningen öppnar för undervisning på entreprenad

Vi vet att det finns ett intresse hos eleverna för de yrkesutbildningar som har koppling till företag. En utformning av branschskolor där näringslivet är med vid utformningen och kanske också genomförandet kan förhoppningsvis ge samma effekt.

Idag lämnade Yrkesprogramsutredningen över sina förslag för att höja kvaliteten och attraktionskraften i gymnasieskolans yrkesprogram. Trots att flera av gymnasieskolans yrkesprogram i många fall leder till jobb så är intresset svagt för att gå utbildningarna. Arbetsgivarna ropar efter kompetensen, men bristen kvarstår. Därför är det en intressant idé från utredningen att testa sk ”branschskolor”. Det handlar om att skolor ska kunna erbjuda yrkesspecifika kurser för smala yrken som har svårt att klara sin kompetensförsörjning (utredaren exemplifierar med t ex låssmed och golvläggare). Den branschspecifika verksamheten ska kunna koncentreras på vissa skolor i landet – branschskolor. Det innebär att elever går de mer generella kurserna på sina ordinarie skolor, men får undervisning i de yrkesfördjupande kurserna under några veckor på en annan skola. Det är en intressant lösning som har fokus på att säkerställa kvalitet och tillgång till vissa utbildningar. Vi vet att det finns ett intresse hos eleverna för de yrkesutbildningar som har koppling till företag. En utformning av branschskolor där näringslivet är med vid utformningen och kanske också genomförandet kan förhoppningsvis ge samma effekt.  

Förslaget innebär också, vilket vi välkomnar, att det öppnar för fler möjligheter att lägga ut – och erbjuda – undervisning på entreprenad. Fler skolor kommer att kunna erbjuda smala utbildningar som det av praktiska anledningar är svårt anordna helt själv. Sammantaget är det ett intressant förslag som förhoppningsvis får prövas i verkligheten. 

Det är tydligt i dessa dagar att behovet av utbyte mellan skolor för att ge eleverna en kvalitativ och efterfrågad utbildning ökar. Det handlar om t ex studiehandledning på modersmål, modersmålsundervisning och svenska som andraspråk. Och nu kom ytterligare ett exempel – smala yrkesutbildningar.

Men behovet stannar inte där. Med den lärarbrist som finns idag så behöver möjligheterna till entreprenadlösningar öka. Det handlar ytterst om att säkra elevernas tillgång till undervisning av hög kvalitet . Jag hoppas regeringen ser mönstret i de olika förslag som kommit under en tid nu och intar den principiella hållningen att undervisning på entreprenad är en möjlighet – inte ett hot.

/

 

 

 

 

Författare

Prenumerera på bloggen