Friskolornas riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting tar nu initiativ för att bidra till en forskningsgrundad, positiv skolutveckling.

OECD lämnade i våras rekommendationer för hur den svenska skolan kan bli bättre. Utifrån dem har regeringen tillsatt en skolkommission som ska lämna förslag till åtgärder för skolans utveckling. Ett viktigt inslag saknas dock i kommissionens inledande arbete – nämligen att dra nytta av de konkreta och lokala erfarenheterna från de som på ett systematiskt sätt har följt, stärkt och studerat skolutveckling.

För att komplettera regeringens skolkommission kommer Sveriges Kommuner och Landsting och Friskolornas riksförbund att bilda ett expertråd med forskare som i skolor och i klassrum arbetat sida vid sida med lärare och skolledning för att utveckla undervisning och arbetssätt. I expertrådet kommer huvudmän, forskare och professionen tillsammans att samla erfarenheter av forskningsgrundad skolutveckling. Precis i linje med det som OECD lyfter fram som något Sverige behöver bli bättre på. 

Med vårt expertråd vill vi samla och sprida erfarenheter av hur framgångsrik skolutveckling har gått till i praktiken. Våra slutsatser kommer både att lämnas till våra medlemmar och till regeringen och Skolkommissionen. På så sätt kommer vi att säkra att erfarenheter tas till vara och att det fortsatta arbetet med skolans utveckling präglas av goda analyser på vetenskaplig grund. 

Vi som på olika sätt arbetar med, forskar om och tar ansvar för skolan gör just det som OECD efterfrågar; arbetar tillsammans med basen i den skolnära, lokala praktiken. Den kunskapen och erfarenheten kommer vi att bidra med genom Huvudmännens expertråd för skolutveckling.

Det har inte saknats åtgärder för att vända skolans negativa utveckling. Såväl regering som huvudmän och enskilda skolor, rektorer och lärare har genomfört små och stora förändringar i syfte att eleverna ska få goda resultat. Men allt för många av dessa förändringar har genomförts utan tillräcklig analys. Och nya lösningar utvärderas allt för sällan. Det gäller på alla nivåer. Vi behöver lyssna till de som verkligen har varit med, genomfört förändringarna i sin praktik, studerat och funderat över resultaten.

OECD pekar på att skillnaderna mellan skolor ökar, inte minst eftersom boendesegregationen mellan olika områden ökar. Det ställer ökade krav på att skolan klara sitt kompensatoriska uppdrag. Vårt expertråd är ett komplement till våra egna och andras uthålliga satsningar för att stödja utvecklingen av svensk skola; undervisningen ska ha en hög och jämn standard – oavsett i vilket klassrum och i vilken skola den sker.

Vår gemensamma utgångspunkt är att vi tillsammans; skolans huvudmän, staten och andra aktörer utifrån aktuell forskning ska skapa förutsättningar för en positiv skolutveckling. 

Lena Micko, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting

Mikaela Valtersson, ordförande Friskolornas riksförbund

Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Debatt: Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

06 juli 2023

Allt fler elever stannar hemma från skolan. De så kallade hemmasittarna är ett växande problem, som det pratas för lite

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023

Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter