Etableringsstopp för konfessionella skolor strider mot internationell rätt

​Friskolornas riksförbund avstyrker bestämt utredningens förslag om att införa ett etableringsstopp för skolor med konfessionell inriktning, samt de alternativ till etableringsstopp som framförs. Även utredaren konstaterar att förslagen inte har något tydligt stöd i de EU-konventioner som Sverige anslutit sig till. Det handlar om rättigheter som också fastslagits i tillämpningen av Europarådets konvention för de mänskliga rättigheterna. Det är uppenbart att förslagen begränsar rätten till näringsfrihet och strider mot EU-rättsliga principer och Europarådets MR-domstolspraxis samt andra internationella åtaganden såsom tex religionsfrihet. Även Sveriges ärkebiskop har kritiserat förslaget utifrån dessa utgångspunkter.

-Vår förhoppning är att riksdagens majoritet inser att det är orimligt att införa bestämmelser med så omfattande konsekvenser, utan att stöd finns i de internationella åtaganden som Sverige förbundit sig att följa säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund. Dessutom strider förslaget mot proportionalitetsprincipen.

Kvalitet i svensk skola är en betydligt större fråga som berör alla skolhuvudmän, inte bara konfessionella skolor. Det finns idag huvudmän, offentliga såväl som fristående, som driver verksamhet utan konfessionell inriktning, men där problem ändå uppstår utifrån huvudmännens sätt att bedriva skola. Sådana problem löses alltså inte med ett etableringsstopp, inte heller med en huvudmannaförsäkran eller demokrativillkor.

-Om en skola inte uppfyller de krav på verksamheten som skolförfattningarna anger, måste detta lösas genom en stark och skicklig skolinspektion som kan vidta nödvändiga sanktioner, oavsett vilket av kraven verksamheten strider emot, understryker Ulla Hamilton.

Förbundet tillstyrker bl a att gränsdragningen mellan utbildning och undervisning tydliggörs, att begreppet konfession får en tydligare definition samt att Skolinspektionen ska ta över godkännandeprövning och tillstånd för fristående förskolor och skolor. Läs hela remissyttrandet ​här​.