Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

SvTs program Svenska Nyheter den 30 mars 2018 tog ställning i en fråga som är minst sagt kontroversiell i den offentliga debatten. Programledaren har dessutom uppmanat allmänheten att agera på ett sätt som har förorsakat tredje man ekonomisk skada. I debatten efter programmet har företrädare för programmet dessutom uttalat sig på ett sätt som innebär att det framstår som tydligt att ambitionen var ett inlägg i debatten om friskolor

Nedan finns den anmälan som förbundet har skickat in av programmet Svenska Nyheter som sändes den 30 mars 2018. Ett partiskt agerande som förorsakade många av våra medlemmar extra arbete och därmed också extra kostnader. Att ett public service företag agerar på detta sätt, som drabbar tredje man, är helt orimligt och leder förhoppningsvis till klander för att de har brustit när det gäller bl a kravet på opartiskhet och att inte ta ställning i en kontroversiell fråga.

 

Anmälan av Svenska Nyheter 30 mars 2018

Undertecknad vill med detta anmäla SvTs program Svenska Nyheter. Skälet är att inslaget inte var förenligt med kraven på saklighet och inslaget måste ses som ett ställningstagande i en kontroversiell fråga. Det är särskilt anmärkningsvärt att SvT utnyttjar sin mediala genomslagskraft i en fråga, som den om friskolor som står högt på den politiska agendan och är en tydlig konfliktfråga i partipolitiken, genom att uppmana allmänheten att agera gentemot friskolor på det sätt som skedde. Public service har till och med underlättat för människor att agera mot de av redaktionen utvalda friskolorna.

Den 30 mars 2018, långfredagen, sände SvT ett avsnitt av programmet ”Svenska Nyheter”. I detta program uppmanade programledaren Jesper Rönndahl allmänheten ”ställ era barn i kö på skolko.svt.se” Han informerade tittarna om att SvT hade tagit fram ”…en hemsida som automatiskt sätter ditt barn i kö på de populäraste friskolorna i ditt län eller i hela Sverige om du vill. Detta är på riktigt, dina licenspengar har gått till detta. Gå in på skolko.svt.se, fyll i era personuppgifter och följ instruktionen så kommer ditt barn att hamna i alla friskoleköer som du vill.” Jesper Rönndahl uppmanade också tittarna att sprida detta i sociala media till alla som ni kan.

SvT hade således utformat ett formulär där allmänheten kunde ställa barn i kö till en eller flera friskolor runt om i landet. Totalt fanns det länkar till ca 200 skolor och det gick att göra köregistreringar till samtliga på en gång. Eftersom det var påskhelg så tog det till tisdagen innan effekterna av denna uppmaning märktes på friskolor runt om i landet.

Friskolornas riksförbund är landets största branschorganisation för fristående förskolor, grund- och gymnasieskolor. En majoritet av friskolehuvudmännen är medlemmar hos oss. När påskhelgen var över och alla var tillbaka på jobbet så noterade flera av våra medlemmar att det inkommit väldigt många köregistreringar under helgen. Det var uppenbart att anledningen till detta var uppmaningen från SvTs ”Svenska Nyheter”.

Vi blev kontaktade av drabbade medlemmar som bad oss agera mot SvT. Undertecknad sökte kontakt med ansvariga på SvT för få dem att inse vilka effekter deras program har fått för våra medlemmar och att de därmed skulle ta bort formuläret från nätet. Programansvariga fanns inte på plats, ej heller SvTs vd. Trots kontakter med jurister och andra personer på SvT, där undertecknad bad dem att ta bort formuläret från nätet, så togs det inte bort.

Under eftermiddagen den 3 april fick undertecknad kontakt med den som är programansvarig för programmet, Mats Grimberg. Han menade att det är ett ”satirprogram” som ”testar gränserna” och att frågan om formulärera skulle tas bort var en ”publicistisk bedömning”.

Att anta elever är en myndighetsutövning

Att anta elever till en skola är ingen lek, det är en strikt reglerad myndighetsutövning. Det innebär att de skolor som drabbades av mängder av kö-anmälningar, i vissa fall tusentals, måste hantera varje enskild anmälan i enlighet med regelverket. Den/de person/er som gjort anmälan måste kontaktas och bekräfta att det var en seriös anmälan för att få en friskoleplats på just den skolan.

Möjligheterna att skicka massanmälningar togs bort under tisdagen. Detta tack vare att leverantören av programvaran till friskolornas system lade in en spärr. Det var således inte SvT som agerade för att minska effekterna av sin uppmaning till allmänheten.

Under de dagar som följde valde olika företrädare för SvT att söka framställa effekten av denna spam-verksamhet som mindre än det våra medlemmar faktiskt upplevde. Det framgår av bif artiklar.

De hävdade också att de hade säkerställt att formuläret inte skulle kunna missbrukas genom att påhittade personnummer användes för registrering. Bifogade exempel på inskickade anmälningar visar att detta inte stämmer. När programmet sändes en vecka senare, 6 april 2018, valde också Jesper Rönndahl att raljera över det extra arbete som hans uppmaning veckan innan hade lett till för många friskolor runt om i landet. Programledaren menade att det bara var 994 barn som sökt och fortsatte ”Det är faktiskt riktiga barn som har sökt, sluta kalla dem för spam oavsett vilket samhällsskikt de kommer ifrån så är det lite väl hårt. För som vanligt glömdes ju barnen bort, Friskolornas riksförbund fokuserade på kostnader.”

Att framställa det som att Friskolornas riksförbund kallar barn för spam är helt vilseledande. Det var uppmaningen att använda sig av formuläret, som i sin tur ledde till att ett stort antal mail skickades till de friskolor som fanns med i SvTs urval, som var spam. Ett stort antal av de ansökningar som kom in var inte seriösa.

Regelverket

Av Myndigheten för press, radio och TVs hemsida framgår det vilka krav och regler som gäller för bland annat public service tv.

Det handlar bland annat om nedanstående regler.

Opartiskhet

Att vara opartisk är att ha ett neutralt förhållningssätt till något utan att blanda in vinklade åsikter. För en programverksamhet innebär opartiskhet i huvudsak tre saker.

• Om någon blir klart utpekad och kritiserad ska denne få möjlighet att bemöta kritiken.
• Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas på ett ensidigt sätt.
• En representant för programföretaget får inte ta ställning i en kontroversiell fråga.
Kravet på opartiskhet hindrar inte att ett inslag kan ha en kritisk utgångspunkt eller särskild vinkel. Public service-företagen är skyldiga att kommentera olika händelser, stimulera till debatt och granska företag, myndigheter och organisationer. Med public service-företagens skyldighet att kommentera följer också ett visst utrymme för värderande omdömen.

Ställningstagande i en kontroversiell fråga

Programledare, reportrar och andra som kan uppfattas som företrädare för programföretaget får inte göra värderande uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor. I krönikor, kåserier och recensioner finns dock ett utrymme för kritiska och värderande omdömen, förutsatt att inslagets karaktär kan antas stå klar för publiken.

Saklighet

Uppgifter som är av betydelse ska vara korrekta. Inslag får inte vara vilseledande, till exempel genom att betydelsefulla uppgifter utelämnas. Om programföretaget har gjort en rimlig kontroll före sändning och uppgifter senare visar sig vara felaktiga, så strider inte inslaget mot kravet på saklighet. En felaktig sakuppgift måste dock alltid rättas när det är befogat.

Mediets genomslagskraft
Den som sänder tv i marknätet ska ta hänsyn till genomslagskraften i radio och tv när det gäller utformning, ämnen och tiden för sändning. Bestämmelsen tillämpas vid bedömning av program som innehåller eller behandlar till exempel våld, sex och droger och innebär att programföretagen ska visa varsamhet. Program som kan uppfattas som uppmaning till brott är inte är tillåtna. Det är inte heller tillåtet med inslag som är uppenbart kränkande för något av könen eller mot människor med viss hudfärg, nationalitet, religion eller sexuell läggning. Tillämpningen av bestämmelsen påverkas bland annat av om det är program eller inslag med en satirisk eller skämtsam karaktär.
Ensidig behandling av ett ämne eller en händelse
Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas ensidigt så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar. Det är dock tillåtet att skildra ett ämne från en speciell utgångspunkt, om det klart framgår av programmet eller program-presentationen. En ensidig framställning i ett program kan balanseras av ett annat program.

Frågan om saklighet samt ställningstagande i en kontroversiell fråga

Det är uppenbart att redaktionens avsikt var att ta ställning i en kontroversiell fråga. På det sätt som detta skedde har man också brustit när det gäller saklighet. Michael Lindgren, Svenska Nyheters producent, säger i en artikel i SvD 5 april

”Vi försöker hitta teman som skaver lite, i detta fall är det den ömma tån att vi systematiskt sviker barnens grundläggande rätt till en bra och likvärdig skola.” Han menar också att friskolorna har medfört att medelklassen har ”skapat sina egna små Lundsberg”.

Det är uppenbart politiska ställningstaganden i frågor som är mycket heta politiska frågor. Programmet gav dessutom intryck av att det bara var välbärgade personer som hade barn i friskolor och syftet var att ”minska segregationen” i friskolorna.
Av det mail som undertecknat fick från Camilla Hagert SvT, se bilaga, framgår det också att ”Redaktionen beklagar att det blivit en ökad arbetsbelastning p g a oseriösa ansökningar till enskilda skolor. Det var inte redaktionens avsikt när de gjorde satir av skolverkets färska rapport om likvärdighet i skolan. De ville sätta fingret på en öm punkt – glappet mellan praktik och principen om alla barns rätt till en bra och likvärdig skola.” En annan kommentar har varit att skälet till att de uppmanade allmänheten till att fylla i och skicka in formuläret var att de ansåg att det är ”synd att det är så många som inte känner till att man kan välja friskola så de vill underlätta för dem”. Redaktionens ambition var alltså att få en medial genomslagskraft.

Utformningen av formuläret gav ett intryck av att vara seriöst. Det bekräftades också genom de kontakter som friskolehuvudmännen sedan fick när de tvingades kontrollera med de personer som skickat in kö-anmälan om den var allvarligt menad, dvs att de faktiskt ville ha en skolplats. Dock var formuläret ofullständigt, det framgick till exempel inte till vilken årskurs som barnen önskade en plats. Hela denna hantering har medfört stora extra kostnader för de friskolor som drabbats. Dessutom inträffade detta precis under den tidsperioden där friskolorna förbereder information inför höstterminens antagning.

Programmets genomslagskraft har påverkat de utvalda friskolorna

Svenska Nyheter uppmanade allmänheten att använda sig av deras formulär. Trots att de fick klart för sig att detta lett till i princip spam-kampanj mot ett antal friskolor, dvs att tredje man drabbades, så agerade de inte för att minska skadan. När det gäller mediets genomslagskraft så gäller att ”Program som kan uppfattas som uppmaning till brott är inte är tillåtna.”

Svensk lagstiftning reglerar i brottsbalken ”Oredligt förfarande”. Det är ett brott enligt 9 kap 8 § brottsbalken som lyder: ”Den som, i annat fall än förut i detta kapitel är sagt, förfar oredligt i det han medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet och därigenom skadar den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för oredligt förfarande till böter eller fängelse i högst två år.”

Oredligt förfarande handlar således om att någon, med hjälp av vilseledande information, förorsakar ekonomiska skada för annan. Det krävs ingen egen vinning för att rekvisitet ska gälla. I detta fall har skada uppstått hos mottagaren i form av merarbete.

Bara det faktum att det skett kan leda till åtal. Frågan i detta fall handlar om public service och en verksamhet som omfattas av tryckfrihetsförordning mm. Men det är relevant i sammanhanget att uppmaningen från programmet har medfört att många har agerat.

SvT hävdade att de har säkerställt att det bara kunde vara korrekta anmälningar med riktiga personnummer som kunde skickas vidare via det formulär som de hade konstruerat. Det stämmer inte. Effekterna av detta tilltag har varit omfattande hos många av våra medlemmar. Här är några exempel:

Det har också framgått av de kontakter som friskolorna har haft med de föräldrar som följt programmets uppmaning och nyttjat formuläret, att dessa inte insett vilka effekter deras agerande skulle få. De som passade på att göra ansökan till många skolor har i sin tur fått ett stort antal mail från dessa skolor med frågor om huruvida ansökan är seriös eller ej.

Minst 25.500 ansökningar inkom under påskhelgen

Vår bedömning, efter kontakter med våra medlemmar, är att det har inkommit minst 25.500 ansökningar. De berörda skolhuvudmännen är de som fanns med i det av SvT skolko utarbetade formuläret. Alla dessa anmälningar måste hanteras individuellt av respektive friskola. Detta har inneburit en betydande administrativ börda för skolexpeditionerna. Eftersom uppmaningen från SvT kom precis när många skolor var i färd med att meddela föräldrar vilka barn som har fått plats till höstterminen så medförde alla extra anmälningar under påskhelgen att familjer som väntar på besked om plats fick vänta extra länge. Vi har också fått information om att de friskolor som använder sig av närhetsprincipen också måste kontrollera med skattemyndigheten eftersom de, vid varje tillfälle när de ska ta in elever, stämmer av alla adresser med folkbokföringen.

Svensk lagstiftning medger inte så vitt vi kan se, att de drabbade friskolorna får ersättning för den ekonomiska skada i form av extraarbete som SvTs tilltag förorsakat. Men vår bedömning av hur mycket kostnaden kan uppgå till för de som vi känner till, dvs minst 25.500 anmälningar, uppgår till totalt drygt 29,4 Mkr. Då har vi utgått ifrån 3 timmars arbete/ ansökan till en kostnad om 700 kr/timma. Det är skillnad mellan små och stora aktörer. De större har förmodligen större möjlighet att hantera en stor mängd anmälningar mer effektivt medan små aktörer oftast inte har tillgång till dyrare och mer effektiva verktyg för att hantera stora mängder som kommer in i stort sett samtidigt. Här kommer några exempel:

• En skola i Skåne fick 184 anmälningar under den aktuella helgen. Att jämföra med veckan innan 6 anmälningar. 2,7 procent av anmälningarna kom från närområdet, mot vanligtvis ca 67 procent. Av ansökningarna framkom det också att det var ett mycket stort antal anmälningar till förskoleklasser som hade en resväg om minst 44 min med kollektivtrafik till skolan. Till detta kan läggas att det en hel del ansökningar från bl a Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Luleå till denna skola i Skåne.
• En skola som har 290 elever i åk F-9 fick ca 350 ansökningar.
• En annan skolhuvudman över 300 ansökningar.
• En liten fristående skola med 120 elever fick in över 500 ansökningar under påskhelgen, att jämföra med normalt 1-5/vecka. Detta innebar givetvis mycket extra arbete för en verksamhet som inte har en stor administrativ organisation.
• En friskolehuvudman som har skolor på olika håll i landet fick ca 1 000 ansökningar till fyra av sina skolor.
• 17.355 ansökningar kom till två av de större skolhuvudmännen.
• Av 5.400 ansökningar som kom in till en huvudman visade det sig vara drygt 5 procent som hade ett genuint intresse av en köplats.
• En annan större aktör fick 300 ansökningar till ca 10 olika skolor.
• En annan liten verksamhet fick 200 ansökningar.
• Vi har fått knappt 100 ansökningar mot normalt kanske 5.
Detta för att bara ge en liten bild av vilka effekter som programmets uppmaning medförde.

Slutsats

Mot bakgrund av ovanstående menar undertecknad att SvTs program Svenska Nyheter den 30 mars 2018 tog ställning i en fråga som är minst sagt kontroversiell i den offentliga debatten. Programledaren har dessutom uppmanat allmänheten att agera på ett sätt som har förorsakat tredje man ekonomisk skada. I debatten efter programmet har företrädare för programmet dessutom uttalat sig på ett sätt som innebär att det framstår som tydligt att ambitionen var att det skulle vara ett inlägg i debatten om friskolor (se länkar i bilaga). Att public service på detta bidrar till att tredje man/företag drabbas kan inte anses vara förenligt med sändningstillståndet krav på opartiskhet varför undertecknad menar att Granskningsnämnden bör fälla Svenska Nyheter då det behandlade ett kontroversiellt ämne på ett ensidigt sätt. Dessutom får inte en representant för programföretaget ta ställning i en kontroversiell fråga, vilket har skett i detta fall.

Med vänlig hälsning

Ulla Hamilton

Vd Friskolornas riksförbund

*************************************************************************************************************************

BILAGA

Bilaga mail, exempel på ansökningar och artiklar

Mail tisdagen dem 2018-04-03 14:13 till hanna.stjarne@svt.se samt jan.helin@svt.se
Hej,

SvT Humor förorsakar just nu stora problem för många av landets friskolor. Jag tror inte att ni förstår hur allvarligt detta är eftersom det formulär som finns på er hemsida https://skolko.svt.se/sv ligger uppe trots att undertecknad har försökt att få er att inse att detta är minst sagt galet. Det formulär som ni har skapat, och den kampanj som är kopplad till detta där ni via bl a twitter uppmanar människor att ställa sina barn i kö, har resulterat i att friskolor i princip spammas av anmälningar. Ingen vet om detta är seriösa anmälningar eller bara personer som vill delta i jakten på friskolor. Det är uppseendeväckande att public service bidrar till att företag runt om i landet drabbas på detta sätt. Dessutom riskerar det att leda till att de som har en seriös önskan om att få en skolplats, nu måste vänta mycket längre på att få ett besked om huruvida man fått en plats eller ej.

Ert agerande innebär nämligen att de friskolor som fått anmälan via ert formulär nu tvingas att kontakta dessa hundratals personer för att kontrollera om de verkligen vill ha en plats i någon av deras skolor. Det skapar ett enormt merarbete och för dessa skolor. Till vilken nytta kan man undra. För att citera en av våra medlemmar från ett internmail ”Som ni säkert uppmärksammat har det kommit in många ansökningar till elevkön de senaste dagarna. Det beror på att SVT-Humor skapat en sajt där man kan ställa sig i kö till samtliga skolor i landet med en enkel knapptryckning. Jag gjorde ett test och fick återkoppling från över 200 friskolor. Det kan alltså bli svårt att göra en korrekt bedömning av elevunderlaget för vissa grundskolor framöver, samtidigt som det bidrar till en längre elevkö.”

Och jag kan försäkra er att dessa våra medlemmar har svårt att se någon som helst humor i detta och de begriper inte varför public service bidrar till att utsätta dem för denna kampanj.

Skolinspektionen är informerad om detta ert tilltag eftersom friskolornas tillstånd är kopplat till hur man hanterar antagningen, Ert agerande i denna del riskerar således även friskolornas tillstånd att bedriva verksamhet.

Tacksam för svar på detta med bekräftelse om att formuläret är bortplockat. Det är obegripligt hur SvT Public Service kan agera spamm-master på detta sätt gentemot privata företag.

Med vänlig hälsning

Ulla Hamilton

vd

Mail till Hanna Stjärne onsdagen den 2018-04-04 10:36
Hej,
Du har inte svarat på det mail som jag skickade igår. Tyvärr kan jag konstatera att det formulär som förorsakar merarbete hos många friskolor just nu, alltjämt ligger kvar på er hemsida. Detta trots att ni är medvetna om vilket medarbete som detta leder till för dessa verksamheter. Det finns en reglering i brottsbalken som heter Oredligt förfarande. Oredligt förfarande är i svensk rätt ett brott enligt 9 kap 8 § brottsbalken [1] som lyder:
”Den som, i annat fall än förut i detta kapitel är sagt, förfar oredligt i det han medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet och därigenom skadar den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för oredligt förfarande till böter eller fängelse i högst två år.”
Bifogar en länk som visar på exempel på vilken effekt som ert tilltag har medför för en av våra medlemmar, och vi har många fler.
Detta agerande är inte värdigt public service. Ni skadar medvetet företag.
Med vänlig hälsning
Ulla Hamilton
vd

Från: Camilla Hagert [mailto:camilla.hagert@svt.se]
Skickat: den 4 april 2018 15:11
Till: Hamilton, Ulla <ulla.hamilton@friskola.se>
Ämne: Ämne: det formulär som förorsakar stort merarbete ligger fortfarande kvar på er hemsida

Hej Ulla,
Vad vi förstår har Schoolsoft ändrat i sitt system så att det inte längre är möjligt att söka till flera skolor samtidigt. Redaktionen beklagar att det blivit en ökad arbetsbelastning p g a oseriösa ansökningar till enskilda skolor. Det var inte redaktionens avsikt när de gjorde satir av skolverkets färska rapport om likvärdighet i skolan. De ville sätta fingret på en öm punkt – glappet mellan praktik och principen om alla barns rätt till en bra och likvärdig skola. Vad vi sett är det 69 barn som blivit anmälda till skolor i hela landet vilket möjligen kan tyda på att dessa varit just oseriösa. Det är 8 % av alla ansökningar som gjorts via skolko.
Med vänliga hälsningar
Camilla Hagert
SVT HR- och Kommunikation

Svar onsdagen den 2018-04-04 15:17
Hej,
Tack för detta. Jag vet inte var ni har fått siffran 69 ifrån men jag kan konstatera att enligt våra medlemmar är skadan betydligt större än så. Vi har inte hela bilden klar för oss ännu men vi kan konstatera att 4 av våra medlemmar har fått in minst 17.000 registreringar. Varje registrering måste hanteras separat. Totalt räknar vi med att detta merarbete kommer att uppgå till minst tre månader om vi ser det i form av arbetstid. Detta är helt galet och inte alls kul.
med vänlig hälsning
Ulla Hamilton
vd

Artiklar där företrädare för SvT uttalat sig på ett sätt som visar att man inte är opartisk.
https://www.svd.se/svt-producent-medelklassen-har-skapat-egna-lundsberg

https://www.svd.se/satir-i-svt-friskolor-oversvammas-av-ansokningar
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kontrovers-kring-svt-s-skolko-hemsida

https://www.svd.se/starka-reaktioner-pa-svts-friskoleverktyg-galet

Sätter kommunala grundskolor glädjebetyg?

30 november 2023

Att friskolor sätter glädjebetyg är en återkommande anklagelse i skoldebatten. Skälet är, enligt kritikerna, att friskolor vill locka till sig

Utomordentligt allvarliga anklagelser mot Cordoba International School

29 november 2023

Skolinspektionen meddelar att myndigheten drar in tillståndet för Cordoba International School i Stockholm, med ägaren ALM Education, efter att SÄPO

Lärare i friskolor trivs bättre – år efter år

24 november 2023

I veckan släppte fackförbundet Sveriges Lärare sin, som det nu verkar, årliga rapport inför höstterminens slut. Nu med titeln Den

Om bussning, Sandviken och vad forskningen säger

14 november 2023

Det är en intressant diskussion som nu pågår om skolorna i Sandviken. Politikerna i Sandviken vill att klass 4 och