Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Om regeringens förslag blir verklighet så ska alla kommuner från den 1 januari 2019 göra en ägar- och ledningsprövning av alla de som vill starta en fristående förskola. Är kommunerna medvetna om detta?

På riksdagens bord ligger nu ett förslag som innebär att det ska införas en ägar- och ledningsprövning av bla de privata verksamheter som ska bedriva hemtjänst, LSS, förskolor, grund- och gymnasieskolor. Det är ett dåligt utformat förslag, och inte särskilt uppmärksammat i den offentliga debatten, men dessvärre så talar mycket för att förslaget kommer att gå igenom eftersom m, l och kd inte går emot det. Vi kritiserar inte en prövning av ägare och ledning. Men en sådan lagstiftning måste vara förutsägbar och rättssäker. Det är inte detta lagförslag. Centern och SD vill avslå förslaget. Jag tänkte fokusera på en aspekt som inte alls har uppmärksammats men som kommer att innebära stora förändringar för landets kommuner.

Vi vet alla att det finns stora behov av nya förskoleplatser i Sverige. Barnkullarna ökar och det är många kommuner som behöver fler platser. Samtidigt har kommunerna många andra utbyggnadsbehov så det finns många kommuner som gärna ser att privata aktörer bidrar till att avlasta kommunerna när det gäller nya förskoleplatser. Och det finns intresse för detta från pravt håll.

Om regeringens förslag blir verklighet så ska alla kommuner från den 1 januari 2019 göra en ägar- och ledningsprövning av alla de som vill starta en fristående förskola. Det handlar om prövning av ekonomi, kompetens, vandel och lämplighet i övrigt av de personer som är i ledande ställning och även av ägarna. Redan idag vet vi att kommunerna agerar på väldigt många sätt gentemot fristående verksamheter. Av den anledningen har vi från förbundet menat att tillstånd, och tillsyn av förskolor borde, precis som för grund- och gymnasieskolor, hanteras av Skolinspektionen.  Nu riskerar vi i stället att få väldigt många olika synsätt om varje kommun ska göra en egen ägar- och ledningsprövning. Med anledning av detta vill jag bara väcka några frågor:

  1. Hur många kommuner är det som har beredskap för detta?
  2. Hur lång tid kommer det att ta innan den som är intresserad av att starta en fristående förskola kommer att få ett besked?
  3. Hur kommer detta att påverka intresset för att starta fristående verksamheter?
  4. Vad tycker tillväxtkommunerna om detta?

 

Vad säger regeringen i konsekvensanalysen för kommunerna prop?

”Kravet på att kommuner ska göra en ägar- och ledningsprövning av enskilda som huvudmän för fristående förskolor och vissa fritidshem innebär ett nytt åliggande. Regeringen bedömer i avsnitt 9.1.3 att förslagen kommer att medföra högre kostnader för Skolinspektionen än vad utredningen bedömt. Regeringen bedömer därför att förslaget även kommer medföra högre kostnader för kommunerna än vad utredningen bedömt. Regeringen uppskattar den totala kostnadsökningen för godkännandeprövningen till ca 4,1 miljoner kronor per år. Den tillkommande årliga merkostnaden för tillsynen bedöms till ca 15,8 miljoner kronor per år för kommunerna som kollektiv. Regeringen föreslår i avsnitt 4.4 att kommunerna ges rätt att finansiera de tillkommande kostnaderna genom avgifter.”

Så praktiskt – då kan man ju bara skicka vidare notan till de fristående aktörerna. Dessutom kan man ju fundera på hur rimlig kostnadsbedömningen är.

 

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,