18 oktober 2016

Trots fallande skolresultat präglas dagens skoldebatt om ägandet och inte skolresultat. Friskolornas riksförbund har sammanställt listor från de senaste fem läsåren över de skolor som enligt Skolverkets SALSA-statistik över- och underpresterar mest med tanke på elevernas bakgrund . Resultatet visar bland annat att 36 av 51 toppskolor var friskolor läsåret 2014/15.

Trots fallande skolresultat präglas dagens skoldebatt om ägandet och inte skolresultat. Friskolornas riksförbund har sammanställt listor från de senaste fem läsåren över de skolor som enligt Skolverkets SALSA-statistik över- och underpresterar mest med tanke på elevernas bakgrund . Resultatet visar bland annat att 36 av 51 toppskolor var friskolor läsåret 2014/15.

 – Inte sällan hävdas att friskolor har bättre kunskapsresultat pga. att de har en större andel elever vars föräldrar är högutbildade. Skolverkets SALSA-statistik visar tydligt att friskolor är en viktig kvalitetsdrivande kraft i svensk skola oberoende av elevens bakgrund, säger Ulla Hamilton VD på Friskolornas riksförbund.

Experter är överens om att en viktig framgångsfaktor när det gäller kunskapsresultat är att ha höga förväntningar på alla elever, oberoende av deras bakgrund. Skolverkets SALSA-statistik väger in elevernas bakgrund och därmed kan den användas som ett jämförelsemått över hur väl varje skola klarar sitt kärnuppdrag, att ta varje elev så långt som möjligt på sin kunskapsresa. Skolor i välbeställda områden kan inte gömma sig bakom ett elevunderlag som redan kan mycket. Skolor i mer utsatta områden kan å andra sidan vara bättre än vad de genomsnittliga betygen tyder på.

 

Rapporten i korthet

  • Sammanställningen visar att friskolor är tydligt överrepresenterade bland de skolor som återfinns i toppen av Skolverkets SALSA-statistik över grundskolors resultat med hänsyn tagen till elevernas bakgrundsfaktorer, 36 av 51 toppskolor var friskolor läsåret 2014/15. Läsåret 2014/2015 var det 14 procent av antalet elever som gick i fristående grundskolor. Jämförelsen fem år tillbaka visar att friskolornas dominans bland de överpresterande skolorna har förstärkts under åren.
  • De fyra skolor som överpresterar mest är Stockholm International Academy Hägersten, Framstegsskolan i Stockholm, Vinsta grundskola västra och Elma School, alla i Stockholm, och tre av dem fristående. Tre av dessa skolor har över 17% nyinvandrade, tre av dem har 60% pojkar, och ett skäl till att de överpresterar är att de klarar av att ge mer än 6% fler elever betyg i alla ämnen än de modellberäknade förväntade värdena.
  • Det är få skolor som ligger i topp under alla de fem studerade läsåren. Den enda kommunala grundskolan är International School of Helsingborg. Bland de fristående huvudmännen är det Engelska skolan i Eskilstuna, Carlssons skola och Enskilda gymnasiets grundskola i Stockholm.
  • När det gäller skolorna i botten så är det tydligt att det är mycket få som ligger kvar under flera år i rad.
  • Friskolor är överrepresenterade bland de skolor som återfinns i botten. Till viss del förklaras detta av att några skolor är så kallade resursskolor där barn med särskilda behov går, något som bakgrundsfaktorerna inte fångar upp.

 

Detta är SALSA-statistiken

Listan baseras på en information om skolors prestationer, de så kallade SALSA-värdena för årskurs 9, som finns på Skolverkets sida www.väljaskola.se. Det är en statistisk modell där grundskolors elevers genomsnittliga betyg jämförs med förväntade resultatet med tanke på elevernas bakgrundsfaktorer. SALSA ger en bild av hur den enskilda skolan, oavsett om den är kommunal eller fristående, presterar när hänsyn tas till föräldrarnas utbildningsnivå, andel pojkar och hur stor andel av eleverna som invandrat de senaste 4 åren. 

 

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och