Vinstbegränsningar – rättsliga frågeställningar

Det har från flera håll rests frågor om hur de förslag som sannolikt kan komma att bli ett resultat av den så kallade Reepalu-utredningen förhåller sig till grundläggande lagstiftning. Svenskt Näringsliv har uppdragit åt professor Lars Henriksson vid Handelshögskolan i Stockholm att utreda detta.

I utredningen har han tittat på både svensk allmän lagstiftning, svensk grundlag och gällande EU-rätt för att utröna hur rätten att lagstifta om begränsningar av företagsamheten ser ut.

Den rapport som Lars Henriksson har skrivit visar att om utredningen kommer fram till inskränkningar av näringsfriheten i den riktning som direktiven pekar, så kommer förslagen i sina olika delar i stor utsträckning vara oförenliga med gällande rätt både på nationell nivå och på EU-nivå.

Ladda ner rapporten här (svensktnaringsliv.se, nytt fönster)