17 juni 2024

Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028

Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag i ovan rubricerad promemoria och får anföra följande.

Förbundets synpunkter

Förskolan och skolan ska vara en trygg och säker plats för alla barn och unga. Vårdnadshavare och föräldrar ska kunna känna sig fullt trygga med att lämna sina barn till verksamheterna.

Förbundet tillstyrker förslaget om en utökning av registerkontrollen, som innebär att den kontroll av uppgifter i belastningsregistret som ska göras i samband med att en enskild ska anställas, anlitas eller tas emot inom skolväsendet eller annan pedagogisk verksamhet även ska omfatta uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut eller åtalsunderlåtelse meddelats för brottet involverande av en underårig i brottslighet enligt 16 kap. 5 a § brottsbalken och brott som omfattas av terroristbrottslagen (2022:666) eller motsvarande äldre lag.

Förbundet delar bedömningen att intrånget i den personliga integriteten är proportionerligt. Intresset av att skydda barn och elever väger tyngre än intresset av skydd för den personliga integriteten hos den som erbjuds arbete.

Förbundets kompletterande synpunkter

Förbundet vill ta tillfället i akt och framföra några ytterligare synpunkter.

Förbundet anser att fler brott bör omfattas av registerkontrollen och regleras i aktuell förordning, exempelvis brott mot narkotikastrafflagen.

Vidare anser vi att det finns bör finnas skäl för att föreslå en reglering som gör det möjligt för huvudmän inom skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet att återkommande kunna begära uppvisande av registerutdrag, förslagsvis årligen. Det skulle ytterligare minimera risker och ge stärkta förutsättningar för en trygg skolgång för barn och elever.

Förbundet anser slutligen att det därtill finns anledning att överväga ändringar i lagstiftningen vad gäller själva rutinen för begäran om utdrag från belastningsregistret, innebärande att arbetsgivaren i stället blir den som har mandatet i stället för den enskilde. Därmed säkerställs korrekta och tillförlitliga underlag för arbetsgivarens bedömning av personens lämplighet.

 

Förbundet hoppas att också dessa frågor kan omhändertas i den fortsatta beredningen.

För Friskolornas riksförbund

Ulla Hamilton
VD

Mariette Dennholt
Förbundsjurist

 

 

Nya lagar och regler från halvårsskiftet 2024

19 juni 2024

I sommar och till hösten börjar några nya lagar och regler att gälla. På Skolverkets webb finns samlad information om

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Informationsträffar Almega

13 juni 2024

Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det