Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Varje år erbjuder Friskolornas riksförbund en starta skola kurs. De som är intresserade av att starta en friskola får information om vad man måste tänka på i sin tillståndsansökan. Kursen brukar ligga i nov/dec och en ansökan om att starta skola ska vara inne senast 31.1.  Vår kurs ligger sent för att den ska vara så aktuell som möjligt avseende vad Skolinspektionen kräver för underlag i ansökan. I år har det varit extra svårt då Skolinspektionen presenterade sina ansökningshandlingar först för några veckor sedan. Det innebär att de som vill ansöka om tillstånd för att etablera en fristående skola bara har några veckor på sig, om man vill starta hösten 2025.

Men nu vet vi vad som gäller i form av nya villkor för att få en ansökan godkänd. Och det är dramatiska förändringar som myndigheten har genomfört. Som jag ser det innebär deras nya regler i princip en blockering av nya friskolor. Förändringen sker trots att det inte skett någon lagändring. Det har inte ens kommit någon information på skolmyndighetens hemsida om detta förrän nu. Skolinspektionen har i det tysta, alldeles på egen hand, i princip infört ett etableringsstopp för det fåtal friskolesinnade som tänker sig att ansöka om att få förverkliga en pedagogisk idé och starta en friskola.

Hur kan jag påstå detta?

Vissa hävdar det råder fri etablering för friskolor men det är verkligen inte sant. När en friskolehuvudman ansöker om tillstånd, vilket kostar pengar,  för att starta en fristående skola, krävs det att man fyller i en blankett som är ca 30 sidor lång. Denna blankett är riktigt viktig. Den är en kunskapskontroll som Skolinspektionen SKA göra av den som vill starta något så betydelsefullt som en skola.

I Skolinspektionens granskning ingår

  • En undersökning av personlig karaktär av de som står bakom ansökan, en sk ägar- och ledningsprövning, som myndigheten genomför. Den handlar om både insikt och kännedom om viktiga kunskapsområden (skoljuridik, arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor samt ekonomi m m) och om vandelsprövning, dvs. de granskar att ägare och ledning har ett fläckfritt förflutet när det gäller både brottslighet och ekonomisk skötsamhet. Även det är naturligtvis oerhört väsentligt för att kunna driva en skola.
  • Av ansökan ska det också framgå exakt hur man tänker sig att driva skolan, hur elevhälsan ska utformas, arbetet mot kränkningar och diskriminering, den pedagogiska inriktningen och mycket mer. Helt enkelt en heltäckande beskrivning av den utbildning som ska bedrivas.
  • En noggrann budgetredogörelse för minst tre år framåt.
  • En intresseundersökning som visar hur många elever som skolan kan få. Det är nämligen endast det antal elever som uttryckligen visat intresse för utbildningen, som den sökande får grunda sin intäktspost på, inte någon glad förhoppning om ett kommande elevantal.

 

Det innebär alltså, om sökanden blir godkänd, att det från sista ansökningsdag till skolstart tar minst 18 månader. Med de tidigare villkoren, ansökningar med skolstart 23/24, var det  endast 29 av 83 ansökningar om nyetablering av skola som godkändes. Dvs nästan två tredjedelar fick avslag redan då.

Men nu gör Skolinspektionen nya tolkning av sina egna regler. Utan nya lagparagrafer, utan att regeringen eller riksdag ställt nya krav (formellt i alla fall) på Skolinspektionen. Nu har de bestämt att till ansökan (dvs 18 månader innan potentiell skolstart) ska fogas bevis på de lokaler man tänkt sig bedriva utbildningen i.

Hittills har Skolinspektionen godtagit att den sökande endast redovisar sina planer på skollokaler i sin ansökan. Det är först vid den så kallade etableringskontrollen, som myndigheten genomför ca tre månader före skolstart, som de krävt att lokaler inklusive speciallokaler för idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap, naturvetenskapliga ämnen m fl, ska vara på plats. Men från och med nu har Skolinspektionen bestämt att inte bara huvudmannen ska godkännas, utan även de lokaler som utbildningen ska bedrivas i. Ett godkännande som huvudman kommer också att avse en utbildning vid en viss skolenhet vid de fysiska lokaler som finns på en viss adress.

Vem har råd att teckna ett hyreskontrakt så tidigt i processen?

I praktiken betyder de nya reglerna att ett hyreskontrakt eller fastighetsköp måste finnas på plats minst 18 månader före en eventuell skolstart. Ett krav som alltså gäller INNAN tillstånd erhållits. Det finns ju ingen garanti för att Skolinspektionen beviljar tillståndet.  Från i år gäller alltså: inget lokalkontrakt – inget godkännande.

Skolpengen, som är den enda intäkt som en friskola kan räkna med, betalas ut första gången vid skolstarten. Men nu anser Skolinspektionen att det är rimligt att en sökande har en stor skollokal ståendes i 18 månader före en tänkt skolstart, utan finansiering eller ens ett förhandsbesked om en eventuell skolstart. Därtill kom informationen om den nya tolkningen och vad som krävs i årets ansökningsomgång först i början av december på Skolinspektionens hemsida. Ganska precis åtta veckor före sista ansökningsdag. Det ger en tämligen begränsad, för att inte säga omöjlig, chans för en sökande att efterkomma Skolinspektionens nya krav.

Man kan undra hur Skolinspektionen tänker. Vilken/vilka sökande har möjlighet att stå för lokalkostnader för en eventuell skolstart i 18 månader utan intäkter? Ett helt orimligt krav för såväl små som stora friskoleaktörer. Skolinspektionen har därmed, alldeles på egen hand, i praktiken infört ett etableringsstopp för nya friskolor. En intressant ”julklapp” till alla de friskolehuvudmän som redan är etablerade och givetvis även kommunala. Men det är knappast en välkommen nyhet för alla de elever som önskar en plats i en friskola. För hur ska dessa attraktiva friskolor kunna erbjuda fler elever plats med detta regelverk?

———————————

Ur Skolinspektionens ansökningsblankett:

Krav på ändamålsenliga lokaler och utrustning 

Det är den sökande som ska visa att det finns tillgång till ändamålsenliga lokaler och den utrustning som behövs för att utbildningen ska kunna genomföras.

Bestämmelserna om ändamålsenliga lokaler och utrustning är inte nya men i ansökan om godkännande som huvudman för utbildning med start höstterminen 2025/26 behöver ni ange vilka fysiska lokaler och vilken adress den planerade skolenheten ska vara belägen i/på. Ett godkännande som huvudman kommer att avse en utbildning vid en viss skolenhet vid de fysiska lokaler och den adress som har varit föremål för prövning.

Med skolenhet avses verksamhet i en eller flera skolbyggnader som ligger nära varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon skolbyggnad.

 

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,