20 september 2017

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

De som påstår att friskoleelever är en kostnad för kommunerna uppmanas att studera dessa siffror.

Skolverket kom nyligen med statistik för skolkostnader, huvudmannens kostnader för grundskola och gymnasieskola 2016. Det är jämförelser för grupperna kommuner respektive friskolor men ändå intressant.

De totala kostnaderna för grundskolan uppgår enl Skolverket till 103.879.233 tkr 2016. Av dessa står kommunerna för 89.816.254 tkr och friskolorna för 14.028.385 tkr. De kommunala huvudmännen står således för ca 86% av grundskolekostnaderna och friskolorna för ca 13%. Ca 15 procent av grundskoleeleverna går i friskola och 85 procent i kommunala skolor. Kostnaderna för friskoleeleverna är således lägre än för de som går i kommunala skolor.

Tittar vi på gymnasieskolan är det också skillnader. Totalkostnaden för gymnasieskolan är 38.523.793 tkr varav 76 procent – 29.512.985 tkr – utgör kommunala gymnasieskolor och 22 procent – 8.529.343 tkr – friskolehuvudmän. 25 procent av gymnasieeleverna går i fristående gymnasieskolor.

En titt på kommunernas kostnader per elev framgår intressanta skillnader. Statistiken delar in kommunerna i kommungrupper.

Storstäderna har en totalkostnad per elev ( medelvärde) 2016 som uppgår till 115.500 kr/ grundskoleelev. Dessa kommuners ersättning till enskilda huvudmän uppgår till 98.200 kr/elev. En ansenlig skillnad som man kan fundera vad den beror på.

Jämför vi samtliga kommuners kostnader 2015 och 2016 så framgår det tydligt att hemkommunen har en högre kostnad för de egna eleverna än ersättningen till elever i friskolor och till andra kommuner.

Totalkostnad 2015 100.200 kr/elev – ersättning till enskilda huvudmän 87.900 kr

Totalkostnad 2016 105.900 kr/elev – ersättning till enskilda huvudmän 88.800 kr.

Hemkommunens totalkostnad + 5.700 jämfört med + 900 i ökad ersättning till enskilda huvudmän.

Uppräkning på 1 procent för friskolorna jämfört med ca 5,5 procent för kommunerna. De som klagar på att friskolorna inte är löneledande för lärare kanske borde fundera på dessa förhållanden.

Lagstiftningen anger att skolpengen ska beräknas på kommunens budget för skolverksamheten och att lika villkor ska gälla för huvudmännen. Det framgår ej hur kommunen hanterar ev statsbidrag. Men oavsett, en likvärdig behandling av elever, oavsett om hen väljer en kommunal eller fristående skola, är en grundläggande princip i skolpengssystemet.

Skolverkets siffror visar att det finns en del övrigt att önska i denna del. Och de som påstår att friskoleelever är en kostnad för kommunerna uppmanas att studera dessa siffror.

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.

Friskolor höjer andelen behöriga lärare

04 april 2024

Andelen behöriga lärare ökar något i både grundskolan och gymnasieskolan jämfört med föregående läsår. Det skriver Skolverket idag. De har

Mobbing oacceptabelt på IES Borås

22 mars 2024

Skolan är Sveriges vanligaste brottsplats för ungdomar. Detta faktum är svårt att ta in och det är än mer obegripligt

Friskolor lyfter svenska kunskapsresultat

20 mars 2024

Svenska friskoleelever ligger ett helt läsår före elever i kommunala skolor. Förvånad? Många som följt skoldebatten blir nog det. Men