Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Den svenska förskolans kvalitet förs ofta fram som ett internationellt föredöme. Kontrasten blir därför skarp när Skolinspektionen nyligen kritiserade 2 av 3 kommuner för deras tillsyn av förskolor. Bristande tillsyn är ett kvalitetsproblem och blir ett kvantitetsproblem. Bristande kunskap och godtycke i kommunernas tillsyn stoppar starter av nya fristående förskolor i en tid med kraftigt höjda födelsetal och tusentals nyanlända barnfamiljer. Friskolornas riksförbund vill därför se en förändrad inspektion och tillståndsgivning för förskolor, där samma krav ställs på alla och där ingen kontrollerar sig själv.

Staten borde ta över inspektionen av förskolor

Den svenska förskolans kvalitet förs ofta fram som ett internationellt föredöme. Kontrasten blir därför skarp när Skolinspektionen nyligen kritiserade 2 av 3 kommuner för deras tillsyn av förskolor. Bristande tillsyn är ett kvalitetsproblem och blir ett kvantitetsproblem. Bristande kunskap och godtycke i kommunernas tillsyn stoppar starter av nya fristående förskolor i en tid med kraftigt höjda födelsetal och tusentals nyanlända barnfamiljer. Friskolornas riksförbund vill därför se en förändrad inspektion och tillståndsgivning för förskolor, där samma krav ställs på alla och där ingen kontrollerar sig själv.

Tidigare i år slog föräldrar larm om missförhållanden på en kommunal förskola i Malmö. Förskolan Klangen har ett sextiotal blöjbarn i slitna miljonprogramslägenheter. Lägenheterna ligger på andra våningen, utan hiss. Det blir därför praktiskt omöjligt att ta ut barnen utomhus. Reportern vittnar om uppenbar personalbrist och närmast ett kaotiskt tillstånd.

Ska inte myndigheter uppmärksamma uppenbara fall av misskötsel? Jo, men i detta fall ligger inspektionsansvaret för förskolan i praktiken på utföraren själv, det vill säga Malmö stad. Staden har förvisso tydliga regler. Särskilda krav på utomhusyta och möjligheten för barnen att vistas utomhus. Men det är krav som gäller för godkännande av fristående förskolor, inte kommunala. När media uppmärksammar Malmö stad på missförhållandena är det heller inte den ansvariga förskoleförvaltningen som agerar. Istället är det stadens miljöförvaltning som rycker ut, och hänvisar till brott mot barnkonventionen i sitt vitesföreläggande.

För Klangens barn hade det varit bra om förskolan var fristående, då hade myndigheterna förmodligen fångat upp problemet snabbare eftersom kontrollen är mer omfattande för de privata utförarna. Tillsammans med erfarenheten av medias reaktion om en fristående aktör missköter sin verksamhet, är det sannolikt att förskolan hade behövt läggas ner. Det hade varit en rimlig konsekvens, men inte för att förskolan är fristående, utan för att man allvarligt misskött sig.

Malmö-exemplet är ett symtom på ett dåligt fungerande tillsynssystem som skiljer sig från närliggande verksamheters. I grundskolor och gymnasier genomför Skolinspektionen återkommande omfattande inspektioner, inklusive platsbesök. Efter medias avslöjande av missförhållanden på Klangens förskola inledde Skolinspektionen en riktad tillsyn av förskolan, med det är ovanligt. Skolinspektionens ansvar är nämligen att inspektera att kommunerna i sin tur inspekterar förskolorna. För förskolor ansvarar kommunen alltså i praktiken för sin egen tillsyn.

Självkontrollerande system är allt mer ovanliga och det är av en anledning. De leder ofta till att man ser mellan fingrarna. Något som knappast är förenligt med höga kvalitetsambitioner i förskolan.

Det orimliga med dagens system kan illustreras än tydligare. Det är kommunen som ska godkänna och utöva tillsyn även över de fristående förskolorna. En utförare ska alltså granska och godkänna en annan. Våra medlemmar har fler flera gånger fått erfara att det visar sig vara den kommunala grannförskolans förskolechef som ska utföra tillsynen av sin granne, den fristående förskolan. Det finns bland annat exempel där kommunens förskolechef gjort intervjuer med föräldrar som en del av tillsynen och då tagit tillfället i akt att uppmana föräldrarna att söka sig till den kommunala förskolan.

Den grundläggande tanken med tillsyn är att säkerställa kvaliteten i de verksamheter som granskas. De som står under tillsyn, men lika mycket föräldrarna, måste kunna lita på att inspektören inte har någon intressekonflikt vid granskningen.

När kommunen låter sina egna anställda förskolepedagoger inspektera sina fristående kollegor riskeras såväl objektiviteten som legitimiteten. Systemet är särskilt anmärkningsvärt eftersom de förelägganden som kommunen kan utfärda vid tillsynen inte går att överklaga. Det gör att det ställs stora krav på myndighetsutövningen. Många av våra medlemmar vittnar om att de krav som kommunerna ställer på förskolorna ofta saknar stöd i lag och går långt utöver vad kommunen har rätt att förelägga. Det skapar stor rättsosäkerhet för fristående förskolor.

Våra medlemmars erfarenheter bekräftas också av Skolinspektionen. Den har i en rapport nyligen kritiserat 2 av 3 kommuners tillsyn av förskolor. Myndigheten påpekar att kommunerna siktar in sig på fel saker i sin tillsyn och att de i högre grad borde kontrollera kvaliteten i verksamheten, snarare än lättillgängliga nyckeltal och mått, vars användning saknar stöd i såväl lagstiftning som forskning.

Dåligt fungerande tillsyn får större konsekvenser än bara bristande och ojämn kvalitet. Idag är det kö till förskolorna i många kommuner. Med stora inflyttning, höga födelsetal och många nyanlända har många kommuner stora problem att bereda plats på förskolan inom rätt tid. Samtidigt berättar våra medlemmar om fall där ansökan om start av förskoleverksamhet stoppats av kommuner med hänvisning till orimliga krav. Nyligen krävde Stockholms stad att en godkänd lokal skulle uppvisas innan staden kunde godkänna att huvudmannen startar förskoleverksamhet. En ordning som innebär ett moment 22.

Vem startar förskolor om kravet är att ingå ett hyresavtal, inte sällan till kostnader om flera hundra tusen kronor, utan att veta om kommunen kommer att godkänna förskolan? Ett sådant krav blir ett effektivt etableringshinder för de flesta aktörer, till nackdel för de som behöver en förskoleplats.

Det är tydligt att dagens tillsyn av förskolor inte fungerar. Sätten att utforma godkännanden och tillsyn av förskolor, är lika många som antalet kommuner i landet. Trots stora behov av förskoleplatser runt om landet ser många kommuner inte friskolor som en del av lösningen, utan som en konkurrent. Dagens situation kräver en samarbetsvillig inställning från alla parter samtidigt som fokus på kvalitet i förskolan upprätthålls. Det förutsätter tydliga och förutsägbara villkor.

Det är dags att ändra dagens system för tillståndsgivning och inspektion av förskolor. Friskolornas riksförbund vill att ansvaret ska ligga på Skolinspektionen enligt samma modell som för skolor. En sådan förändring av tillsynsansvaret skulle skapa ett mer likvärdigt och rättssäkert system, som säkrar kvaliteten på alla förskolor och tryggar föräldrars rätt att välja den förskola de önskar för sina barn.

Ulla Hamilton, Vd Friskolornas riksförbund

 

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,