Skolmåltider och elevhälsa på entreprenad – möjligheter och hinder för samverkan med kommuner

Med entreprenad avses att en skolhuvudman uppdrar åt någon annan att utföra vissa tjänster för skolans räkning. Att avtala om tjänster för att tillhandahålla skolmåltider och elevhälsa är tillåtet för fristående skolor enligt skollagen. Många friskolor har inom dessa områden också samverkat med kommuner, vilket ofta har fungerat bra.