Rekommendation om överklagande av skolpengsbeslut

19 december 2022

Från förvaltningsrättslig prövning till laglighetsprövning Enligt skollagen och skolförordningen ska kommunen fatta beslut om skolpeng-grundbelopp utifrån sin egen budget för

Om pengbesluten för år 2023

16 december 2022

På grund av valåret är många kommuner försenade med sitt budgetarbete och därmed också skolpengsbesluten för 2023. Många kommuner hanterar

Stödmaterial vid marknadsföring av gymnasieskolor

29 november 2022

Detta stödmaterial för korrekt och saklig marknadsföring har utarbetats av Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med Friskolornas riksförbund. Arbetet har

Dokumenthantering i fristående förskolor och skolor

27 september 2022

För att förstå skillnaderna i regleringen för kommunala och fristående verksamheter inleder vi denna pm med en kort redogörelse för

Tystnadsplikt i fristående förskolor och skolor

27 september 2022

För att skydda barns och elevers integritet i fristående förskolor och skolor gäller tystnadsplikt. För att förstå reglerna om tystnadsplikt

GDPR – Dataskyddsförordningen  

27 september 2022 Alla myndigheter, företag och föreningar måste kunna hantera personuppgifter för att kunna utföra uppdrag, service och tjänster. Samtidigt finns behov av regler för att skydda vår integritet och det finns

Dom i Kammarrätten om att förskolor ska betala för blöjor, inte föräldrarna

14 januari 2020 I Den här sidan kan bara läsas av våra inloggade medlemmar. Kom ihåg mig Glömt lösenordet?

Stödmaterial om klagomålshantering

18 september 2018 Klagomål mot en skola kan ge viktig information till huvudmannens kvalitetsarbete. Friskolornas riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram ett stödmaterial om klagomålshantering. Här finns en guide för

Skolskjuts för elever i fristående skolor

08 maj 2014 Den nya skollagen som började tillämpas från den 1 juli säger att kommunen ska erbjuda skjuts till en elev som väljer en annan skola, fristående eller kommunal, om det kan

Skolmåltider och elevhälsa på entreprenad – möjligheter och hinder för samverkan med kommuner

14 februari 2014 Med entreprenad avses att en skolhuvudman uppdrar åt någon annan att utföra vissa tjänster för skolans räkning. Att avtala om tjänster för att tillhandahålla skolmåltider och elevhälsa är tillåtet för