Veckans PROFIL

Förra veckan tog Ifous över förvaltandet av Swedish EdTest (EdTest) – Sveriges nationella testarena för digitala lärresurser. Ifous kommer att samarbeta med branschorganisationen Swedish EdTech Industry. För att få veta mer om EdTest och vad testarenan kan göra för skolhuvudmännen kontaktade vi Marie-Hélène Ahnborg, vd för den ideella föreningen Ifous.

 

Vad är egentligen EdTest?

– EdTest är en plattform där EdTech-bolagen kan lägga in sina produkter och lärare kan gå in och testa de olika verktygen.

– De digitala lärresurserna testas direkt i undervisningen. På så sätt stärks lärarnas förmåga att kritiskt granska och värdera olika lärresurser samtidigt som bolagen blir bättre på att utforma lärresurser som verkligen svarar mot de behov som finns i skola och klassrum. Testningen sker utan köpkrav vilket innebär att skolan slipper dyra investeringar i en produkt som kanske inte passar verksamheten och lärarna kan ge EdTech-bolagen direkt feedback och företagen kan utveckla sin produkt i rätt riktning.

Sedan 2020 har ca 200 lärare och 50 bolag deltagit i tester. Testmetoden som används är utvecklad av fil Dr i didaktik Anna Åkerfeldt och utgår från vetenskapliga teorier om lärande. I samband med övertagandet kommer det vetenskapliga perspektivet på testarbetet att förstärkas.

 

Vad innebär det att Ifous tar över ansvaret för EdTest?

– EdTest har hittills varit ett projekt finansierat av Vinnova. Att vi nu tar över ansvaret innebär att testarenan lever vidare och att vi, som fristående forskningsinstitut, skapar Sveriges första forum för samverkan enligt trippelhelixmodellen där akademi, näringsliv och offentlig verksamhet gemensamt tar ansvar för den digitala utvecklingen av utbildning och undervisning. 

 

Varför behövs EdTest? 

– I spåren av pandemin har det blivit ännu tydligare hur viktigt det är att utveckla den digitala kompetensen i skolan men också vikten av samarbete mellan huvudmän och EdTechbolag. Vi tror att resultaten av samarbetet innebär att fler huvudmän aktivt kan använda digitala lärresurser på ett klokt och medvetet sätt och som en naturlig del i undervisningen. Vi tror också att kopplingen till branschorganisationen Swedish Edtech Industry kan minska risken för att skolor och skolhuvudmän hamnar i händer på mindre seriösa aktörer.

 

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som drivs som en ideell förening med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund som grundande medlemmar. Ifous uppdrag är att vara en nationell plattform för FoU-samverkan och att ge stöd i utvecklingen av en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Swedish Edtech Industry är en ideell förening och branschorganisation som verkar för att Sverige skall bli det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och effekter i utbildningssystemet. Föreningen verkar för en fri och sund marknad, som säkerställer innovation och tillväxt, bygger kunskap i och utanför nätverket och driver kvalitetsfrågor. Branschföreningen vänder sig till edtech-bolag som har det formella utbildningssystemet som marknad, från förskola upp till och med universitet.

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få