02 december 2021

SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Myndigheten startade länsvisa Samverkanskontor våren 2020 och finns på 16 platser i hela landet. Idag möter vi Päivi Lindberg och Anita Wåhlin som arbetar i Samverkanskontor för Halland, Stockholm, Gotland och Uppsala län.

 

Vad är ett Samverkanskontor, och hur arbetar ni?
– Vi som arbetar på samverkanskontoren ger stöd till skolhuvudmän. Vi har regelbundna dialoger där vi träffar främst skolcheferna eller motsvarande för fristående och kommunala skolor, förskolor och vuxenutbildning. Dialogen med oss kan ibland i sig vara ett strategiskt stöd för skolhuvudmannen, men kan också leda till att SPSM bidrar med andra former av stöd och rådgivning. I våra dialoger är ett utifrån och in-perspektiv viktigt. Med det menar vi att det är huvudmannens egen beskrivning av utmaningar och utvecklingsbehov som är i fokus.

Hur ska man som skolhuvudman göra för att komma i kontakt med ett Samverkanskontor
– Vi bjuder in skolchefer till regelbundna dialogmöten. Men det går också väldigt bra att ta direkt kontakt med oss på Samverkanskontoren. Då är det skolchefen som tar kontakt för mer strategiska frågor som till exempel kan handla om hur man identifierar utvecklingsbehov man har, eller hur man kan organisera sin verksamhet för att möta elever i behov av stöd.

Fristående verksamheter kan vara allt från stora koncerner till små skolor och förskolor, hur gör ni för att vara ett bra stöd oavsett storlek?
– Vårt fokus är att utgå från de behov som finns oavsett vilken huvudman vi möter. Vi är en stödjande myndighet och det innebär att vi inte granskar eller inspekterar en verksamhet. Det viktiga är att skolhuvudmannen beskriver behoven, och så börjar vi där för att tillsammans utforska vägar framåt. Vi ser också att det är viktigt att vi finns ute i landet, nära verksamheterna, så att vi får så bra uppfattning som möjligt av hur förutsättningarna kan vara.

Har ni något spännande tips om något som aktuellt just nu?
– Just nu vill vi gärna tipsa om studiepaket Systematik för tidiga stödinsatser som riktar sig till förskoleklass och årskurs 1–3. Det ger stöd i hur man kan jobba på ett bra sätt med garantin för tidiga stödinsatser som sätter fokus på läsa, skriva och räkna för de yngre eleverna.

– Vi vill också lyfta Stödmaterial elevhälsa som erbjuder skolor stöd att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan.

– På vår webbplats www.spsm.se finns det flera kostnadsfria utbildningar som skolor och skolhuvudmän kan anmäla sig till. Där har vi också samlat flera olika stödmaterial och studiepaket som man kan använda som fortbildning för en arbetsgrupp eller arbetslag.

Vilket stöd kan man få från SPSM generellt? 
– SPSM är en samarbetspartner som finns i hela landet och vi ger specialpedagogiskt stöd på flera olika sätt. Förskolor och skolor kan till exempel ansöka om specialpedagogisk rådgivning i samråd med rektor eller annan ansvarig hos huvudmannen. Vi är ett stöd som kompletterar verksamhetens egna stödfunktioner och bidrar med kunskap och kompetens till förskolors och skolors pedagogiska personal. Det kan handla om att rådgivning bidrar till att en förskola eller skola kan utveckla sin lärmiljö, rutiner och arbetssätt, ökar kunskap om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar, elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete eller stöd i det systematiska kvalitetsarbetet.

– Om stödet berör elever med dövblindhet, synnedsättning, döv/hörselnedsättning eller grav språkstörning kan det också bli aktuellt med en utredning genom ett av våra resurscenter. I samband med en sådan utredning ger våra rådgivare råd i frågor om hur undervisning och lärmiljön kan anpassas till elevens behov.

– Myndigheten erbjuder också en enkel väg in till det specialpedagogiska stödet via funktionen Fråga en rådgivare. 

Hur gör man rent konkret om man som skola vill söka specialpedagogisk rådgivning?
– I ett första steg kan vem som helst som arbetar med förskola och skola vända sig till vår frågetjänst Fråga en rådgivare. Vi har öppet varje vardag och telefonnumret är 010-473 60 00. Det går också att skicka in sin fråga skriftligt. Ibland kan en fråga till rådgivningstjänsten leda till att man får rådet att söka specialpedagogisk rådgivning.

– En skola eller förskola kan också ta direkt kontakt med vår rådgivning och ansöka om stöd. Det finns ett formulär på vår webb där man kortfattat beskriver vilket specialpedagogiskt stöd man behöver, och det ska skickas in av rektor eller vara godkänt av skolledningen. Efter att ansökan kommit in tar rådgivare på SPSM kontakt och man gör en första orientering för att få veta mer om behovet och planera hur man ska genomföra insatsen på bästa sätt.

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få