24 september 2021
Veckans PROFIL

Gårdeby Natur– och Musikskola är en liten friskola utanför Söderköping. Idag har verksamheten totalt 45 barn. Friskolan drivs av en ekonomisk förening. Att driva verksamhet i ideell form innebär en hel del ansvar som även har betydelse för de privatpersoner som är med och driver verksamheten. Vi ville veta mer om hur det är att driva skola som ideell förening och bad Ingela Karlbom, ordförande Gårdeby friskola, berätta mer.

Vilka är de största utmaningarna för en ideell förening att driva en skola?

– Att som förening driva en skola innebär flera stora utmaningar. De som sitter i styrelsen bör vara beredda att jobba en hel del ideellt och ha tid att engagera sig på sin fritid och i en skola är det viktigt att ha en bra dialog med föräldrar och skapa föräldraengagemang på frivillig väg. Det ger bra förutsättningar för hur skolan skall arbeta och utformas och man gör det tillsammans.

Vilket ansvar ligger på styrelsen?

– Det vilar ett stort ansvar på styrelsen. Man är ansvarig att följa lagar och regler enligt skollagen, läroplaner, elevers hälsa och välmående, personalansvar och framförallt har man det ekonomiska ansvaret. Även om man har en rektor och skolchef så ligger ändå ansvaret hos huvudmannen att se till att allt fungerar.

– Det finns försäkringar som täcker mycket men det egna ansvaret är otroligt viktigt. Om styrelsen inte har kontroll på ekonomin och det blir fel på grund av att styrelsen inte gemensamt har insyn och kan se när det uppstår felaktigheter i ekonomin, så kan man bli personligt ansvarig och skadeståndsskyldig. Det gäller då hela styrelsen oavsett vem som är orsak till det.

Vilka är de viktigaste kompetenserna att ha in styrelsen?

– Som vi ser det så krävs att styrelsen totalt har en bred kunskap och erfarenhet inom flera olika områden alla kunskaper kan vävas samman till en helhetsstruktur.

– En avgörande och viktig kompetens är styrelseerfarenhet och kunskap om hur en förening drivs, både när det gäller lagar och regler men även sk. god föreningssed. Det är viktigt att ha struktur och ett årshjul för alla olika uppgifter tex, inför bokslut, revision, kallelser, årsmöte, så allt kan förberedas i tid. Man skall veta vad det innebär att arbeta efter föreningens stadgar.

– Andra viktiga uppgifter är personalansvar och att ha kunskap om hur ekonomin ska skötas. Framför allt måste styrelsen förstå hur en skola skall drivas – det är styrelsen som har det största ansvaret för elevernas lärande.

Har er personal haft inflytande över vad styrelsen behöver kunna? I så fall – vad har de haft för önskemål?

– I samband med att valberedningen gick ut för att rekrytera styrelsemedlemmar så gjordes mindre intervjuer med personalen. Där tillfrågades de hur deras arbetssituation såg ut och vad de ansåg var bra eller dåligt i ledningen. Där lyssnade vi in vilka kompetenser de ansåg fanns och vad som eventuellt behövdes för att det skulle ha en bra arbetsmiljö.

– Detta såg vi var ett viktigt och bra verktyg när valberedningen skulle göra sitt arbete, så JA låt personalen känna sig delaktig inför nya styrelseval.

Det finns förslag om att sänka skolpengen för friskolor, hur skulle detta påverka er skola?

– För vår lilla enhet kan det innebära nedläggning med lägre skolpeng. I små friskolor krävs samma resurser som i kommunala skolor, tex med elevhälsan. De kostnader som en liten friskola får betala blir betydligt högre per elev än i kommunala verksamheter där man samarbetar med varandra på ett annat sätt.

– Det vi uppmärksammat är att flera kostnader som vi har blir mer kostsamma för att vi är en liten enhet som driver verksamheten. Vi måste följa lagar och regler som alla skolor, det kan ibland bli svårare för oss då vi inte har samma förutsättningar som en kommunal skola.

Vad är speciellt med skolgång på landsbygden?

– För oss på en liten ort är det viktigt för oss att eleverna kan ta sig till skolan – därför har vi en egen skolbuss som ordnar skolskjuts. Om vi inte haft egen skolbuss så har det inneburit att eleverna skulle ta sig till skolan på egen hand. Det är för en del långa avstånd och det är inte rimligt att gå eller cykla till skolan så det innebär att föräldrar måste köra själva. Får man inte det att fungera så är man kanske tvingad att välja en annan skola. Vi vill att alla barn skall få skolskjuts oavsett vilken skola man väljer, det måste ingå i det fria skolvalet.

Hur gör ni för att försäkra er om att skolan finns kvar?

–  Vår skola är populär skola – exempelvis är natur är en viktig del i lärandet och vi har en morgonpromenad innan skoldagen startar det ger piggare barn som orkar arbeta under förmiddagen. Flera barn har svårt att äta frukost hemma före skolan, därför serverar vi frukost till de som vill. Vi serverar frukt varje förmiddag för att alla skall ha möjlighet att äta mellanmål på samma villkor.

– När det är lämpligt och passar så förläggs en del lektioner utomhus. Vi har även musikinriktning och förra året gjordes bl. a. en musikvideo där barnen skrev text och musik, filmade och var med och redigerade. Det är ofta musik och dans på raster utomhus.

– Vi har precis för två veckor sedan startat upp en öppen förskola i vår regi, för att på så sätt få in flera barn i verksamheten. Det ger en möjlighet att få fler barn i förskolan, som sedan blir kvar och går i skolan hos oss.

Under hösten kommer vi att starta upp lite annan barnverksamhet. Dels för att rekrytera flera barn till skolan men även för att uppmuntra fritidsintressen. Förslag har kommit på bl. a innebandyträning, Mulleskola, Knatteskutt, musikundervisning mm. Det saknas oftast aktiviteter för barn på landsbygden så vi ser möjligheter att komplettera verksamheten med det. Det skall förhoppningsvis leda till att fler barn söker sig till vår skola.

Gårdeby Natur– och Musikskola är en friskola utanför Söderköping med förskola och grundskola. Idag har verksamheten totalt 45 barn. Friskolan drivs av en ekonomisk förening.

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få