Andel behöriga efter föräldrarnas utbildningsbakgrund – förgymnasial eller gymnasial utbildning