Utredning ser över karriärreformen

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över bland annat behörighets- och legitimationsreglerna, hur en god introduktion i lärar- och förskolläraryrket kan säkras, karriärvägsreformen och lärares och rektorers administrativa arbetsbörda.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över bland annat behörighets- och legitimationsreglerna, hur en god introduktion i lärar- och förskolläraryrket kan säkras, karriärvägsreformen och lärares och rektorers administrativa arbetsbörda.

Friskolornas riksförbund har framfört synpunkter på bland annat att utredningen ska se över om undantagen från krav på legitimation i modersmålsundervisning och yrkesämnen ska tas bort. Anledningen till synpunkten är den akuta lärarbristen som förväntas kvarstå under lång tid och att det då är fel väg att gå att ytterligare begränsa möjligheterna att anställa sådana lärare genom högre behörighetskrav. 

Utredningen ska delredovisas senast den 1 juni 2017 och slutredovisas senast den 1 december 2017. Leder utredningen gör Björn Åstrand, dekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet samt ledamot i Skolkommissionen.

Till utredningens direktiv (regeringen.se, nytt fönster)