Rätt mottagare – Granskning och integritet

19 maj 2022

Friskolornas riksförbunds yttrande över slutbetänkandet Rätt mottagare – Granskning och integritet, SOU 2021:99 Friskolornas riksförbund (nedan förbundet) har getts möjlighet

Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning

13 maj 2022

Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning, U2022/01678 Friskolornas riksförbund (nedan förbundet)

Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap

22 december 2021

Friskolornas riksförbunds yttrande över slutbetänkandet Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap (SOU 2021:70) Friskolornas riksförbund (förbundet) har

Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

29 oktober 2021

Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare (U2021/003373) Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna

Kampen om tiden – mer tid till lärande

06 september 2021

Friskolornas riksförbunds yttrande över betänkandet Kampen om tiden – mer tid till lärande (SOU 2021:30) Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts

Nationell plan för trygghet och studiero

26 augusti 2021 Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Nationell plan för trygghet och studiero, Ds 2021:13   Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående promemoria och vill lämna följande

Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet

08 juli 2021 Friskolornas riksförbunds yttrande över Boverkets promemoria Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet Friskolornas riksförbund (förbundet)

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven

02 juli 2021 Friskolornas riksförbunds yttrande över slutbetänkandet bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven (SOU 2021:11) Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående betänkande och vill lämna följande

Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program

30 juni 2021 Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag i ovan rubricerad departementspromemoria och får anföra följande. Kap. 3, avsnitt 3.1 Det

Skolbibliotek för bildning och utbildning

16 juni 2021 Friskolornas riksförbunds yttrande över delbetänkandet Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3) Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag i rubricerat betänkande och får anföra följande.