Nya bestämmelser på skolans område 2021

Under året träder några nya lagar och regler i kraft. Några av dem har vi även tidigare informerat om.

Flera av dem har sin grund i januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

På Skolverkets hemsida kan man läsa mer om flertalet av de aktuella ändringarna https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/aktuella-regelandringar

På regeringens hemsida finns också information om alla viktiga lagar och förordningar för 2021

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2020/12/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-arsskiftet-20202021/

 

Nya bestämmelser om entreprenad och samverkan

I korthet handlar det om att skollagens bestämmelser om entreprenad och samverkan har setts över, 23 kap. skollagen.

De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 augusti 2020, men ska i flertalet fall börja tillämpas första gången på utbildning och annan verksamhet som påbörjas efter den 30 juni 2021.

Skolverket har bra samlad information om de aktuella ändringar.

 

Utökade möjligheter att använda fjärr- och distansundervisning

Ändringarna innebär bl a att fjärrundervisning får användas i fler ämnen och kurser än i dag i grund- och grundsärskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan samt vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år. Undervisning med legitimerade och behöriga lärare kan därmed erbjudas där alternativet annars är undervisning med obehöriga lärare. Ändringarna innebär också att distansundervisning får användas för de elever som inte kan vara i skolan på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. Huvudmännen har även större möjlighet att lämna över både fjärrundervisning och distansundervisning på entreprenad. Det införs också bestämmelser om godkännande av utförare av utbildning där distansundervisning används och om ersättning vid distansundervisning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De nya bestämmelserna om distansundervisning har även medfört följdändringar i offentlighets- och sekretesslagen för att säkerställa integritetsskydd för de personer som ansöker till utbildningar på gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan där distansundervisning används. I Prop. 2019/20:127 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad kan man läsa mer om bakgrunden till ändringarna.

 

Ändringar i grundskolan och gymnasieskolans ämnesplaner

Från den 1 juli gäller flera ändringar i grundskolan, specialskolan och sameskolans ämnesplaner. Det gäller även ämnesplaner i engelska och matematik för gymnasieskolan.

De huvudsakliga förändringarna är att fakta och förståelse betonas, det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression och kunskapskraven är mindre detaljerade. För vissa av gymnasieskolans yrkesprogram har inriktningar, programfördjupningar och ämnen bearbetats och som börjar gälla den 1 juli.

 

Undantaget från kravet på lärarlegitimation upphör

Undantaget från kravet på lärarlegitimation för lärare som anställdes före den 1 juli 2011 och som undervisar i grundsärskolan och gymnasiesärskolan upphör.

F o m den 1 juli gäller samma regler kring undervisning och betygssättning som för övriga lärare inom skolväsendet.

 

Möjlighet för universitet och högskolor att ställa krav på lämplighet som särskild behörighet för antagning till lärarutbildning

Högskoleförordningen (1993:100) har ändrats. För att bli antagen till en högre utbildning krävs att sökanden har grundläggande behörighet och dessutom den särskilda behörighet som kan vara föreskriven. Ändringen innebär att universitet och högskolor som staten är huvudman för ska få meddela föreskrifter som innebär att det för särskild behörighet till utbildningsprogram som börjar på grundnivå och som leder till förskollärarutbildning, grundlärarutbildning och ämneslärarutbildning ställs krav på att sökanden är lämplig för utbildningsprogrammet. Ändringen trädde i kraft den 30 november 2020

I Promemorian Möjlighet för universitet och högskolor att ställa krav på lämplighet som särskild behörighet för antagning till lärarutbildning (U/2019/03981) kan man läsa mer om bakgrunden till beslutet.

 

Krav om ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad införs i lärarutbildningarna

Högskoleförordningen (1993:100) har ändrats, SFS: 2020:766 och nya krav i förskollärar- och lärarutbildningarna införs i syfte att möta behovet av ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter.

Nya examensmål införs även för att säkerställa att lärarstudenterna får kompetens att undervisa om frågor som rör identitet, sexualitet och relationer. Ändringarna trädde i kraft 1 januari 2021.

I promemorian Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna (U2020/00176) kan man läsa mer om bakgrunden till ändringarna.

 

Datainspektionen har den 1 januari bytt namn till Integritetsskyddsmyndigheten.