Andel elever som valt fristående grundskola år 9

Både antalet och andelen utlandsfödda elever ökat i den svenska skolan. Idag går en allt större andel av dessa utlandsfödda elever i en fristående skola, läsåret 2018/19 var andelen drygt 13 procent. Det är idag något vanligare att elever med svensk bakgrund väljer en fristående skola (nära 20 procent) men allra populärast är friskolor bland elever med utländsk bakgrund, födda i Sverige där mer än var fjärde elev (26,7 procent) gick i en fristående skola i åk 9.

Det förefaller alltså som om fristående skolor är särskilt populära bland elever med utländsk bakgrund som är födda i Sverige. Det kan finnas flera förklaringar till detta. Elever från fristående skolor har högre behörighet, även om man tar hänsyn till elevsammansättning. Elever i fristående skolor förefaller också ha mer positiv attityd till sin skola när det gäller mjuka värden som stimulans, trygghet, nöjdhet och studiero jämfört med elever i kommunala skolor, även efter att man justerar för elevsammansättning. Detta kan vara förklaringar till att antalet elever i fristående skolor fortsätter öka över tid och att inte minst elever med utländsk bakgrund som  är födda i Sverige söker sig till just fristående skolor. Men sammantaget borde huvudförklaringen vara de goda resultaten där de fristående grundskolorna förefaller i större utsträckning klara just det avgörande uppdraget: att eleverna når behörighet för vidare utbildning på en gymnasieskola.