Måluppfyllelse – fler når målen i fristående skolor

I fristående grundskolor nådde 84,8 procent av eleverna (exkl nyinvandrade och elever med okänd bakgrund) i årskurs 9 kunskapskraven i alla ämnen 2018/19. För hela riket är siffran 78,9 procent och för kommunala skolor 77,4 procent.

När föräldrarnas utbildningsnivå redovisas visar det att en större andel av eleverna i årskurs 9 på fristående skolor når kunskapskraven i alla ämnen, oavsett föräldrarnas utbildningsnivå.

Även sett till elevernas härkomst är det en större andel elever i fristående skolor som når kunskapskraven i alla ämnen.

Andelen av eleverna i årskurs 9 som 2018/19 blev behöriga till gymnasieskolan var högst i fristående skolor. 91,8 procent av eleverna i fristående skolor blev behöriga till ett gymnasieprogram, i kommunala skolor var det 82,5 procent.

76,2 procent av eleverna i fristående gymnasieskolor avslutade sin utbildning efter tre år 2017.[i] 70,5 procent av eleverna i kommunala gymnasieskolor avslutade gymnasieskolan efter tre år. Riksgenomsnittet är 71,9 procent. Till elever som slutfört gymnasiet räknas elever med gymnasieexamen eller studiebevis med betygssatta kurser om 2500 poäng eller fler.