Dom i Kammarrätten om att förskolor ska betala för blöjor, inte föräldrarna

I förra veckan berättade vi om Kammarrättens i Stockholm dom om att blöjor ska ingå i maxtaxan och att förskolor därför inte får kräva att föräldrar ska betala ytterligare för blöjorna. Kammarrätten i Stockholm fast att blöjor utgörs av en så viktig del av omsorgen i förskolan att den ska ingå i den verksamhet som föräldrar betalar för, precis som måltider och liknande. Domen överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen, men beviljades inte prövningstillstånd. Därmed står Kammarrättens dom fast, mål nr 10160-18.

Sedan dess har dock Sveriges Kommuner och Regioner SKR gjort en analys av konsekvenserna av domen. SKR skriver 2020-01-17 på sin hemsida så här:
Som konstaterats är kammarrättens dom inget prejudikat. Domen innebär därför inte i sig att kommunerna är skyldiga att ändra nuvarande praxis när det gäller tillhandahållande av blöjor i förskolorna. SKR anser sammantaget att det i dagsläget inte finns underlag för att rekommendera att kommunerna ska ändra sin rutiner vad gäller tillhandahållande av blöjor i förskolan. Men det finns naturligtvis skäl att noga följa rättsutvecklingen.

Förbundet bedömer, till skillnad från SKR, att domen nog inte kan innebära annat än att förskolorna, oavsett huvudman, är skyldiga att stå för blöjorna, trots att det kommer att innebära stora ekonomiska konsekvenser. En dom blir, som SKR påpekat, prejudicerande först när den är avgjord i Högsta Förvaltningsdomstolen, men en överklagan av en kammarrättsdom som inte beviljas prövningstillstånd i HFD får ändå anses vara vägledande. HFD:s huvuduppgift är att skapa prejudikat genom att avgöra oklara eller tveksamma rättsfrågor. HFD:s krav för att bevilja prövningstillstånd är alltså att det är av vikt för rättstillämpningen att domstolen prövar frågan, dvs. rättsläget är oklart, eller att kammarrättens beslut beror på ett uppenbart misstag. I det här fallet fanns uppenbarligen inte några sådana skäl att bevilja prövningstillstånd. Vi skulle dock vara mycket glada för våra medlemmars räkning om vi har fel i den här delen.

Samtidigt vore det väldigt orättvist om de fristående förskolorna ska stå för blöjorna, om inte kommunerna tänker göra det. Här måste lika villkor gälla. Det troliga är att kommunerna kommer att hantera frågan på olika sätt. Några kommer att fortsätta kräva ersättning från föräldrarna för blöjorna, några andra kommer att låta dessa ingå i föräldraavgiften och det i sin tur innebär att det ibland kommer att räknas in i pengen till den fristående förskolan och ibland inte. Vi är intresserade av att följa frågan, dels för att domen innebär högre kostnader och därmed risk för ekonomiska problem för förskolorna, men dels också att det råder lika villkor. Vi skulle alltså vara tacksamma om ni som driver förskola och hamnar i tvist med er kommun eller med föräldrar i den här frågan, också vill meddela oss! Ta kontakt med oss på radgivning@friskola.se i så fall.

Vad får då detta för konsekvenser för pengen till de fristående förskolorna? Flertalet kommuner hade redan fattat beslut om pengen innan domen fastslogs och därmed har inte kostnaderna för blöjorna räknats med i underlaget för pengen. En fristående förskola bör därför snarast ta kontakt med sin kommun och fråga hur kommunen kommer att hantera kostnaden. Det finns olika möjligheter för hur det kan ske:

En sådan är att kommunerna tillför extra resurser till sin egen verksamhet för den uppkomna blöjkostnaden. I så fall utgör det ett resurstillskott till den kommunala verksamheten och de fristående förskolorna ska kompenseras på samma sätt, 14 kap 2 § skolförordningen.

Ett annat sätt är att kommunen säger att de kommunala förskolorna får lösa detta inom sin budgetram och fördela om kostnaderna. Då sker inget resurstillskott, men då bör en fristående förskola vara noga med att kontrollera att kommunens förskoleverksamhet inte går med underskott vid årsskiftet. Det går att kontrollera genom att titta på det bokslut som brukar vara klart på våren nästkommande år. Har kommunens förskoleverksamhet gått med underskott, innebär det också ett resurstillskott, dvs. barnen i kommunal verksamhet har fått mer pengar än barnen i fristående förskola. Då ska kommunen kompensera de fristående förskolorna, också enligt skolförordningen.

Det kan också vara så att kommunen hela tiden stått för blöjkostnaden och räknat med den i pengunderlaget; i så fall blir det ingen skillnad mot tidigare, förutom att den fristående förskolan numer inte får ta ut någon avgift.