Dom i Kammarrätten om att förskolor ska betala för blöjor, inte föräldrarna

På många förskolor, kommunala som fristående, har föräldrar fått ta med sig blöjor till barnen alternativt betala en avgift till förskolan för blöjorna. I en tvist mellan en kommun och en fristående förskola slog Kammarrätten i Stockholm fast att blöjor utgörs av en så viktig del av omsorgen i förskolan att den ska ingå i den verksamhet som föräldrar betalar för, precis som måltider och liknande. Domen överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen, men beviljades inte prövningstillstånd. Därmed står Kammarrättens dom fast, mål nr 10160-18.

Därmed får inga förskolor ta ut avgift från föräldrarna för blöjorna, och även om det i det här fallet gällde en fristående förskola, omfattar det alla förskolor även kommunala.

Undantaget är om en förskola tar ut lägre föräldraavgift än maxtaxan – då skulle det vara möjligt att fortfarande ta ut en avgift för blöjor (upp till maxtaxan).

 

Vad får då detta för konsekvenser för pengen till de fristående förskolorna? Flertalet kommuner hade redan fattat beslut om pengen innan domen fastslogs och därmed har inte kostnaderna för blöjorna räknats med i underlaget för pengen. En fristående förskola bör därför snarast ta kontakt med sin kommun och fråga hur kommunen kommer att hantera kostnaden. Det finns olika möjligheter för hur det kan ske:

En sådan är att kommunerna tillför extra resurser till sin egen verksamhet för den uppkomna blöjkostnaden. I så fall utgör det ett resurstillskott till den kommunala verksamheten och de fristående förskolorna ska kompenseras på samma sätt, 14 kap 2 § skolförordningen.

Ett annat sätt är att kommunen säger att de kommunala förskolorna får lösa detta inom sin budgetram och fördela om kostnaderna. Då sker inget resurstillskott, men då bör en fristående förskola vara noga med att kontrollera att kommunens förskoleverksamhet inte går med underskott vid årsskiftet. Det går att kontrollera genom att titta på det bokslut som brukar vara klart på våren nästkommande år. Har kommunens förskoleverksamhet gått med underskott, innebär det också ett resurstillskott, dvs. barnen i kommunal verksamhet har fått mer pengar än barnen i fristående förskola. Då ska kommunen kompensera de fristående förskolorna, också enligt skolförordningen.

Det kan också vara så att kommunen hela tiden stått för blöjkostnaden och räknat med den i pengunderlaget; i så fall blir det ingen skillnad mot tidigare, förutom att den fristående förskolan numer inte får ta ut någon avgift.