Religionsfriheten är grundlagsskyddad i regeringsformen (RF). Konfessionella inslag i utbildning är reglerade i skollagen. Här kan du läsa om vad som gäller.

Religionsfriheten och rätt till undervisning

Religionsfriheten är grundlagsskyddad i regeringsformen (RF). Den innebär en frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. I 1 kap. 2 § RF stadgas att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde. Det allmänna ska också motverka diskriminering av människor, bland annat på grund av nationellt eller etniskt ursprung eller religiös tillhörighet. Enligt 2 kap. 2 § RF är vidare varje medborgare gentemot det allmänna skyddad mot tvång att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Medborgaren är också gentemot det allmänna skyddad mot tvång att delta i sammankomst för opinionsbildning eller annan meningsyttring.

Av 2 kap. 19 § RF följer också att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).

Religionsfriheten, liksom den negativa religionsfriheten som beskrivs som rätten att avstå från religion, skyddas även av artikel 9 i lagen om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Det innebär att friheten att utöva sin religion eller tro endast får underkastas sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

Enligt artikel 2 första meningen i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen får ingen förvägras rätten till undervisning. Enligt andra meningen ska staten vid utövandet av den verksamhet den kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

Av Europakonventionen har ansetts följa en skyldighet för Sverige att tillåta fristående skolor med konfessionell inriktning. I skollagen har förtydliganden gjorts i regelverket om fristående förskolor och skolor med konfessionell inriktning i syfte att klargöra vilket utrymme som finns för dessa inslag.

Skollagstiftningen – konfessionella skolor

Sedan 2011 gäller skollagen, skolformsförordningarna och läroplanerna för både friskolor och kommunala skolor, så långt det är möjligt. Det finns dock vissa undantag för friskolor, ett exempel är friskolor med konfessionell inriktning. 

Utformningen av utbildningen – 1 kap. skollagen

5 § anger att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Därtill att, var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling samt att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Av 6 § framgår att utbildningen vid en skol- eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell.

Slutligen anges i 7 § att undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem ska vara icke-konfessionell. Utbildningen i övrigt dock får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt.

I Läroplanernas inledande avsnitt Värdegrund och uppdrag, finns också skrivningar under följande rubriker (ex från Lgr11):

Grundläggande värden

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.

Saklighet och allsidighet

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. Alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem.

Begreppen utbildning och undervisning i skollagen   

Friskolor med konfessionell inriktning får alltså ha konfessionella inslag i den del av utbildningen som inte är undervisning. Bestämmelsen om när det får förekomma konfessionella inslag friskolan knyts till dessa två begrepp som definieras i 1 kap. 3 § skollagen:

Undervisning – ”sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden”.

Utbildning – ”den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål”.

Utbildning är således ett vidare begrepp och inkluderar undervisning men även andra verksamheter som till exempel raster, utflykter, skolmåltider etc. Inom förskolan blir gränsdragningen inte lika tydlig som inom skolan eftersom omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet i undervisningen.

I propositionen om en ny skollag anges att det i en skola med konfessionell inriktning finns utrymme för andakter, bönestunder eller annan form av religionsutövning liksom att det finns religiösa symboler eller dylikt i inredningen. Detta gäller dock endast inom den delen av utbildningen som inte är undervisning. I propositionen anges också att man i en förskola med konfessionell inriktning kan ha bordsbön, högläsning av religiösa berättelser och kyrkobesök.

Barns och elevers deltagande i konfessionella inslag måste dock vara frivilliga. För att barn/elev och vårdnadshavare ska kunna avgöra om eleven ska delta vid sådana inslag är det viktigt att skolan också informerar om formerna, så att det finns en möjlighet att avstå från att delta.

Skolinspektionens beslut om godkännande

Skolinspektionen har sedan många år haft ett system för klassificering av friskolors inriktningar; allmän, konfessionell eller waldorfskola. I samband med ansökan anger man som huvudman vilken inriktning man avser att ha, vilket sedan framgår av beslutet.


Länkar:

Europakonventionen:

http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19941219-om-den-europeiska-konventionen_sfs-1994-1219

 

 

 

Olof Granström: Så framtidssäkrar vi skolan

06 maj 2024

Olof Granström, statsvetare och ekonom, som tidigare jobbat nära Hans Rosling på Gapminder, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor

Pär Lager: Så fungerar Ukraina trots kriget

06 maj 2024

Pär Lager vid Försvarshögskolan deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i en orolig tid. Du kan se hela

Niklas Arnberg: Så pandemisäkrar vi skolan

06 maj 2024

Niklas Arnberg, professor i virologi och generalsekreterare för Virus- och pandemifonden, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i

Torbjörn Kock (S): Så kan vi mäta kvalitet i skolan

06 maj 2024

Torbjörn Kock (S) är ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Nyköping. Där har de utarbetat 17 nyckeltal för att mäta