Remissvar: Friskolornas riks­förbunds yttrande över remisspromemorian Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program U2017/03537/GV

Friskolornas riksförbund tillstyrker förslaget att alla yrkesprogram ska innehålla de kursen som ger grundläggande behörighet på ett yrkesprogram och att omfattningen på poängen utökas upp till 2800 poäng.

Ladda ner:
Friskolornas riksförbunds yttrande över remisspromemorian Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program U2017/03537/GV (Pdf, nytt fönster)

Friskolornas riksförbund (nedan kallat förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag i ovan rubricerad promemoria och vill framföra nedanstående.

Förbundet tillstyrker förslaget att alla yrkesprogram ska innehålla de kursen som ger grundläggande behörighet på ett yrkesprogram och att omfattningen på poängen utökas upp till 2800 poäng.

När det gäller förslaget om att bidrag till fristående skolor i vissa fall ska kunna minskas vill förbundet anföra följande. Förbundet kan konstatera att bidragsfrågan är ständigt aktuell genom tvister med kommunerna om beräkningen av bidraget till fristående skolor. När det gäller bidraget till elever som väljer att utöka sitt program till 2800 poäng har flertalet kommuner vägrat att betala extra bidrag för de 300 ytterligare poängen med hänvisning till att kommunerna endast är skyldiga att lämna ersättning för 2500 poäng. För att inte riskera att så sker även i detta fall, önskar därför förbundet att bestämmelsen om bidrag till yrkesprogram där elever läser 2800 poäng förtydligas på det sättet att en kommun är skyldig att utge ett ökat bidrag för dessa elever.

Förbundet avstår från att lämna synpunkter på de andra förslagen i remisspromemorian.

 

För Friskolornas riksförbund

 

Ulla Hamilton  

VD

                                                                                                                                                                                          

Gudrun Rendling

Förbundsjurist