02 februari 2016

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag i ovan rubricerade promemoria.

Förbundet tillstyrker regeringens förslag om att öka antalet undervisningstimmar i matematik, förslag som syftar till att förbättra elevers matematikkunskaper.  

När det gäller konsekvensbeskrivningen vill förbundet anföra följande. En ökning av den garanterade undervisningstiden i matematik i enlighet förslaget medför ett utökat åtagande för alla huvudmän, vilket i sig medför ökade kostnader, främst lärarlönekostnader. Förbundet vill därför understryka vikten av att regeringen vid den statliga finansieringen även beaktar svårigheterna att rekrytera legitimerade och behöriga lärare i ämnet, vilket naturligen påverkar löneutvecklingen med ökade lönekostnader.

Förbundet vill slutligen betona vikten av att fristående huvudmän även i praktiken kompenseras för de ökade kostnader som förslaget medför. Det är således mycket viktigt att kommunerna använder tilldelade statliga medel för avsett ändamål samt följer likabehandlingsprincipen i lagstiftningen om offentliga bidrag på lika villkor. 

 

För Friskolornas riksförbund

 

Ulla Hamilton

VD

 

Mariette Dennholt

Förbundsjurist

Vd intervjuar: Johan Norberg om skolföretagande

04 oktober 2023

Många kritiserar den så kallade välfärdskapitalismen inom skolans värld. Och vem är bättre skickad att svara på om friskolesektorn är

Internationella Engelska skolans vd: Välkommen att besöka våra skolor!

03 oktober 2023

DN har av någon anledning skrivit ett flertal ledare där de valt att kritisera Internationella Engelska Skolan. Med anledning av

Ingrip i tid mot dåliga skolor

02 oktober 2023

Återigen uppmärksammas Thorenkoncernen i Dagens Nyheter: ”Skolkoncern slipper miljonbelopp i vite – trots upprepade brister”. DN har gått igenom Skolinspektionens

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,