Friskolornas riks­förbunds yttrande över promemorian Vissa timplanefrågor Dnr U2015/06066/S

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag i ovan rubricerade promemoria.

Förbundet tillstyrker regeringens förslag om att öka antalet undervisningstimmar i matematik, förslag som syftar till att förbättra elevers matematikkunskaper.  

När det gäller konsekvensbeskrivningen vill förbundet anföra följande. En ökning av den garanterade undervisningstiden i matematik i enlighet förslaget medför ett utökat åtagande för alla huvudmän, vilket i sig medför ökade kostnader, främst lärarlönekostnader. Förbundet vill därför understryka vikten av att regeringen vid den statliga finansieringen även beaktar svårigheterna att rekrytera legitimerade och behöriga lärare i ämnet, vilket naturligen påverkar löneutvecklingen med ökade lönekostnader.

Förbundet vill slutligen betona vikten av att fristående huvudmän även i praktiken kompenseras för de ökade kostnader som förslaget medför. Det är således mycket viktigt att kommunerna använder tilldelade statliga medel för avsett ändamål samt följer likabehandlingsprincipen i lagstiftningen om offentliga bidrag på lika villkor. 

 

För Friskolornas riksförbund

 

Ulla Hamilton

VD

 

Mariette Dennholt

Förbundsjurist