Skolverket föreslår en ny modell för hur statsbidrag till skolor ska fördelas. Men Friskolornas riksförbund pekar på otydligheter i modellen och menar att tills det att den förtydligats bör alla statsbidrag vara öppna för alla skolor på samma villkor.

Skolverket föreslår en ny modell för hur statsbidrag till skolor ska fördelas – en fördelningsnyckel. Tanken är att det är behovet av extra resurser på en skola som ska styra fördelningen av hur stort ett statsbidrag blir. Skälet till att regeringen gav Skolverket i uppdrag att ta fram en sådan nyckel är bl.a. att Riksrevisionen konstaterat att de riktade statsbidragen inte hamnade där de, enligt revisionen, gjorde mest nytta. Allt för få små skolor och skolor med sämre resultat sökte och erhöll statsbidrag.

Skolverkets förslag till fördelningsnyckel bygger på registerstatistik och ska bland annat ta hänsyn till hur många elever med utländsk bakgrund och elever med lågutbildade föräldrar det går på skolan, andelen nyanlända elever, könsfördelningen på skolan och hur sent på året eleverna är födda.

Under uppdragets gång har Friskolornas riksförbund fått lämna synpunkter på förslaget till Skolverket och har framfört att vi förstår att vissa bidrag som är specialdestinerade ska fördelas på ett visst sätt. Men det är olyckligt att det är så otydligt vilka statsbidrag det kan handla om – en otydlighet som i sin tur kan bero på otydliga direktiv från regeringen. I Skolverkets förslag framgår det till exempel inte vilka statsbidrag som ska omfattas av fördelningsnyckeln eller ifall vissa statsbidrag bara ska riktas till vissa skolor, vilket Skolverket också påpekar i förslaget.

Förbundet lyfter även fram den osäkerhet som finns när en skolas behov bedöms utifrån registerstatistik – en brist som Skolverket också själva påtalar. Ibland kan en sådan statistik vara både för gammal och leda åt fel håll.

Idag finns redan finns en skyldighet för kommunerna att fördela de ordinarie resurserna efter en skolas förväntade behov. Det är därför osäkert att bästa lösningen är enbart vissa skolor ska kunna söka statsbidrag.

Förbundet efterlyser mer konkret information om vilka statsbidrag som är tänkta att omfattas av den nya fördelningsmodellen och exempel på hur en fördelning skulle kunna se ut. Tills vidare menar Friskolornas riksförbund att alla statsbidrag bör vara öppna för alla skolor på samma villkor.

Olof Granström: Så framtidssäkrar vi skolan

06 maj 2024

Olof Granström, statsvetare och ekonom, som tidigare jobbat nära Hans Rosling på Gapminder, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor

Pär Lager: Så fungerar Ukraina trots kriget

06 maj 2024

Pär Lager vid Försvarshögskolan deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i en orolig tid. Du kan se hela

Niklas Arnberg: Så pandemisäkrar vi skolan

06 maj 2024

Niklas Arnberg, professor i virologi och generalsekreterare för Virus- och pandemifonden, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i

Torbjörn Kock (S): Så kan vi mäta kvalitet i skolan

06 maj 2024

Torbjörn Kock (S) är ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Nyköping. Där har de utarbetat 17 nyckeltal för att mäta