Friskolornas riksförbund har fått ta del av Skolverkets förslag på föreskrifter om belopp till riksprislistan 2012. Med anledning av att en ny gymnasiestruktur enligt GY11 infördes 1 juli 2011 upprättar Skolverket numera två föreskrifter om belopp till riksprislistan; en enligt den tidigare programstrukturen och en enligt den nya. Förbundet utgår ifrån att de båda listorna är framräknade utifrån samma förutsättningar och kommenterar därför inte listorna var för sig.

Sedan riksprislistan gjordes om för att anpassas till de nya skolpengsreglerna har förbundet varje år beretts tillfälle att yttra sig om Skolverkets föreskrifter kring beloppen i prislistorna. Eftersom Skolverket under denna tid har tillämpat samma beräkningsmetoder under åren kommer vi återigen peka på de tre problemområden som vi tidigare har framfört rörande prislistan; tillförlitligheten, lagligheten och tillämpningen.

Tillförlitligheten

För litet underlag

Sveriges samtliga kommuner, kommunförbund samt i viss mån landsting som anordnar ett gymnasieprogram ska enligt Skolverkets föreskrifter rapportera in sina budgetar som underlag för riksprislistan. Enligt Skolverkets egen konsekvensanalys av riksprislistan 2012 framgår det dock att så många som 31 procent av kommunerna, kommunförbunden och landstingen inte har rapporterat in något underlag. Varför så många av uppgiftslämnarna helt uteblir med sina underlag kan vi enbart spekulera i. Det vi kan konstatera är att 31 procent av Sveriges kommuner, kommunförbund samt landsting bryter mot regelverket och att detta är ett återkommande problem (motsvarande siffor för 2011 var 25 procent). Skolverket har hanterat problemet genom att temporärt förlänga inrapporteringsperioden med en månad både inför 2011 samt 2012 års riksprislista, men detta har alltså inte gett önskad effekt. Regeringen har tagit fram ett förslag om att permanenta förlängningen av inrapporteringsperioden, och som om förslaget går igenom, ska börja tillämpas på 2013 års riksprislista. I praktiken kommer dock ingen förändring av inrapporteringstiden ske jämfört med nuvarande system eftersom Skolverket redan ger kommunerna denna extratid.

Till skillnad mot övriga pengbeslut är riksprislistan ett område inom skollagen som berör lika villkor men som inte kan överklagas via förvaltningsbesvär. Förbundet har därför i sin roll som samrådspartner aktivt arbetat med på vilka grunder Skolverket räknar fram riksprislistan så att dessa grunder står sig i förhållande till skollagen och lika villkor. En faktor som vi inte har kunnat påverka är dock antalet kommuner som har rapporterat in sina budgetar till riksprislistan. Att Skolverket återkommande fattar beslut om storleken på beloppen i riksprislistan trots att en betydande andel av kommunernas underlag saknas är inte acceptabelt. Vi anser därför att Skolverket måste ges verktyg för att kunna vidta åtgärder gentemot de kommuner som inte rapporterar in sina uppgifter till riksprislistan i tid. En av de sanktionsmöjligheter som Skolverket har i andra sammanhang vid begäran om uppgifter av kommunerna är att utfärda föreläggande om vite vid uteblivet material. Vi anser att Skolverket bör ges denna möjlighet till sanktion även vid kommunernas uppgiftsinlämning till riksprislistan, en synpunkt vi även fört fram till Utbildningsdepartementet i samband med ett remissyttrande under hösten 2011.

Riksprislistan baserar sig troligtvis på fel uppgifter

Riksprislistan ska enligt skollagen beräknas utifrån kommunernas budgeterade kostnader för aktuellt program och inriktning. Om en kommun ingår i ett samverkansavtal och även är den som anordnar programmet ska också kommunen betala ut ersättning till friskolan enligt sina egna budgeterade kostnader för programmet och inte enligt samverkansavtalets prislista. Förbundet vet att kommunerna har gjort på olika sätt tidigare år. Enligt uppgift från Skolverket* går det inte med säkerhet fastställa vilka belopp som kommunerna har rapporterat in som underlag till riksprislistan 2012 i de fall de ingår i ett samverkansavtal men också är den anordnande kommunen av ett specifikt program. Vi anser att Skolverket som myndighet måste ta sitt ansvar över att riksprislistan är tillförlitlig och att de belopp som rapporterats in är de korrekta. Inför riksprislistan 2013 anser därför förbundet det vara en nödvändighet att Skolverket genom stickprov eller andra metoder försäkrar sig om riksprislistan baserar sig på korrekta belopp och därmed i detta avseende kan anses tillförlitlig.

Lagligheten

Riksprislistan beaktar inte genomförda resurstillskott

Förbundet har i tidigare sammanhang framfört synpunkter till Skolverket om att så länge riksprislistan inte tar hänsyn till kommunernas resursjusteringar kan den inte heller anses uppfylla skollagens krav på lika villkor. Skolverket tillsatte på eget initiativ en utredning som i sin rapport 2011 konstaterade att det bör finnas en metod för att hantera resursjusteringar i riksprislistan, men att en sådan metod kan tillämpas först på 2013 års riksprislista. Förbundet anser det vara av yttersta vikt att Skolverket verkligen genomför denna förändring 2013.

Tillämpningen

Riksprislistans utformning i förhållande till sitt tillämpningsområde är felaktig

Vid framräknandet av pengbeloppen i riskprislistan tillämpar Skolverket ett viktat genomsnitt. Konkret innebär denna viktning att ju fler elever en kommun har, desto större genomslag får kommunens prisbild på riksprislistan. Således får storstadsregionernas kostnadsbild ett större genomslag i prislistan, en kostnadsbild som generellt sett är lägre på grund av ökad konkurrens och stordriftsfördelar. Vi anser det felaktigt att genomföra denna viktning. Riksprislistan tillämpas sällan i storstadsregionerna med anledning av olika samverkansområden, utan tillämpas företrädelsevis i helt andra delar av landet. Vi har tidigt framfört till Skolverket att en riksprislista måste vara utformad i förhållande till sitt tillämpningsområde. Eventuella viktningar i modellen måste ske utifrån de förutsättningar som är rådande för dem som i huvudsak tillämpar riksprislistan. Först då kan riksprislistan anses adekvat.

Stockholm 2012-01-20

För Friskolornas riksförbund

Cecilia Nykvist, vd

Susanne Johansson Hedström, förbundsekonom

* Enligt telefonsamtal 2012-01-19

 

Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

17 juni 2024

Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Informationsträffar Almega

13 juni 2024

Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det