Friskolornas riks­förbunds yttrande över förslag till förordning om ändring i gymnasieförordningen, U2010/3662/G

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade förslag till förordning om ändring i gymnasieförordningen ang bestämmelser om urval samt elevs möjlighet att gå om en kurs.

Förbundet bedömer att förslagen i första hand berör gymnasieutbildning generellt oavsett skolhuvudman och inte avser någon fråga som är specifik för de fristående skolorna. Förbundet avstår därför i detta fall från att lämna synpunkter på förslagen.

Stockholm den 6 juli 2010

Friskolornas riksförbund

Carl-Gustaf Stawström

Kanslichef

Gudrun Rendling

Förbundsjurist